Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Peter Wretling

Antagningsordningen för 2017 är beslutad av universitetetsstyrelsen 2017-02-17 och den ersätter tidigare beslutad antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.