Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet
Kontaktperson: Lovisa af Petersens

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020 och kommer att revideras under året)

Inledning

En doktorand har rätt till handledning och andra resurser under utbildningen så länge som rektor inte med stöd av högskoleförordningen 6 kap. 30 § har beslutat något annat. Möjligheten att dra in handledning och andra resurser för doktorand har sin grund i högskolelagen 1992:1434, som ställer krav på att lärosätenas resurser ska utnyttjas effektivt.

I handläggningsordningen hänvisas dels till regler som gäller nationellt, framför allt högskoleförordningen, 6 kap. 28–31 §§, dels till lokala regler som gäller vid Stockholms universitet, framför allt de föreskrifter för utbildning på forskarnivå som beslutats av rektor och områdesnämndernas riktlinjer för utbildning på forskarnivå.[1]  

I handläggningsordningen regleras ansvar och beredning på institutionsnivå och områdesnivå före beslut av rektor om indragning av handledning och andra resurser. Vidare regleras ansvar och beredning avseende doktorands rätt till överklagande samt doktorands rätt att ansöka om återfående av handledning och andra resurser. Med andra resurser avses godtagbara studievillkor (högskoleförordningen 7 kap. 34 §), t.ex. undervisning, kostnader i samband med kurser, arbetsplats, dator, kontorsmateriel, SUKAT-konto, biblioteksresurser och expenser. Handläggningsordningen ska säkerställa att beredningsprocessen sker på ett rättssäkert sätt.

[1] Se vidare områdesnämndernas respektive gällande besluts- och delegationsordningar. Beslut om utbildning på forskarnivå kan vara vidaredelegerat.