Ansvarig enhet: Planeringsavdelningen
Kontaktperson: Tove Holmqvist

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020 och kommer att revideras under året)

Bakgrund och syfte

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs enligt högskoleförordningen i form av kurser, vilka kan sammanföras till utbildningsprogram (6 kap. 13 §). För en kurs finns en kursplan (6 kap. 14 §) och för ett utbildningsprogram finns en utbildningsplan (6 kap. 16 §).
Fastställda kurs- och utbildningsplaner är juridiskt bindande och högskolan är skyldig att följa det som föreskrivs i dem. En student som antagits och därefter registrerats på en kurs eller ett utbildningsprogram har långtgående rättigheter när det gäller möjligheten att fullfölja den påbörjade utbildningen.

Om en kurs- eller ett utbildningsprogram som varit vilande (d.v.s. inte haft något tillfälle kopplat till sig och därigenom i praktiken haft s.k. nollintag) ges igen, också om det sker efter flera år, har tidigare antagna och registrerade studenter, som inte fullgjort kursfordringarna, rätt att – i mån av plats – omregistrera sig och begära att få bli examinerade på resterande delar av utbildningen.

Det kan i vissa fall finnas skäl för ett lärosäte att besluta att en fastställd kurs- eller utbildningsplan inte ska vara giltig längre. Detta dokument fastställer beslutsgången och den handläggning som krävs för att detta ska ske på ett rättssäkert sätt.

Det beslut som behöver fattas, i enlighet med Stockholms universitets gällande delegations- och beslutsordningar, är att kursplanen eller utbildningsplanen ska upphävas.  Ett sådant beslut ska t.ex. fattas när en utbildning helt ska utgå ur utbildningsutbudet, liksom när en kurs eller ett utbildningsprogram ska ersättas med en ny och snarlik och därför behöver en ny plan.

Ett beslut om upphävande medför att en avvecklingsprocess (av en kurs eller ett utbildningsprogram med angiven kod) tar vid. Den kan se lite olika ut, beroende på orsaken till upphävandet. Områdena kan ha förenklade rutiner för hanteringen av beslut om upphävande som inte rör den situation där utbildningen helt ska utgå ur utbudet. Vid frågor som rör detta kan utbildningsledaren vid berörd fakultet kontaktas.

Läs mer om de rutiner som den utbildningsansvariga institutionen alltid ska följa när en kurs eller ett utbildningsprogram helt ska utgå ur utbildningsutbudet i  Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner (PDF) (102 Kb) .