Ansvarig enhet: Studentavdelningen

Kontaktperson: Lotten Hultgren Viklund, Tove Holmqvist

Beskrivning


Den lokala examensordningen innehåller både beskrivning av nationella regler (i första
hand högskolelagen 1992:1434 och högskoleförordningen 1993:100 inkl. bilaga 2 –
examensordningen) och universitetets lokala regler. De lokala reglerna är utformade i
enlighet med Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om
översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2013:6) och med beaktande av
Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer gällande svenska
benämningar på för- och efterled och deras engelska översättningar (SUHF Rek 2010:2).

Inledning

Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid universitet och högskolor. Samtliga universitet har generellt tillstånd att utfärda högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen. En examen får bara utfärdas om utbildningen uppfyller de krav som ställs i högskolelag och högskoleförordning samt i universitetets egna styrdokument för examen.

Alla examina är inplacerade på någon av de tre utbildningsnivåer som finns: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i högskoleförordningen och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger examens inriktning.

Universitet och högskolor får själva bestämma om lokala regler, t ex om vilka huvudområden som ska finnas, vilka för- och efterled generella examina ska ha och vilka preciserade lokala krav som ska gälla inom ramen för kraven i en nationell examensbeskrivning.

Den lokala examensordningen innehåller både beskrivning av nationella regler (i första hand högskolelagen 1992:1434 och högskoleförordningen 1993:100 inkl. bilaga 2 – examensordningen) och universitetets lokala regler. De lokala reglerna är utformade i enlighet med Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2013:6) och med beaktande av Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer gällande svenska benämningar på för- och efterled och deras engelska översättningar (SUHF Rek 2010:2).