Ansvarig enhet: Studentavdelningen

Kontaktperson: Mia Jörstål

Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid universitet och högskolor. Samtliga universitet har generellt tillstånd att utfärda högskoleexamen, kandidatexamen, magister­examen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen. En examen får bara utfärdas om utbildningen uppfyller de krav som ställs i högskolelag och högskoleförordning samt i universitetets egna styrdokument för examen.

Alla examina är inplacerade på någon av de tre utbildningsnivåer som finns: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i högskoleförordningen och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger examens inriktning.

Universitet och högskolor får själva bestämma om lokala regler, t ex om vilka huvudområden som ska finnas, vilka för- och efterled generella examina ska ha och vilka preciserade lokala krav som ska gälla inom ramen för kraven i en nationell examensbeskrivning.

Den lokala examensordningen omfattar både nationella regler (i första hand högskolelagen SFS 1992:1434 och högskoleförordningen SFS 1993:100 inkl. bilaga 2 – examensordningen) och universitetets lokala regler. De lokala reglerna är utformade i enlighet med Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2013:6) och med beaktande av Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer gällande svenska benämningar på för- och efterled och deras engelska översättningar (SUHF Rek 2010:2).