Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Lovisa af Petersens och Josefin Fernstad

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020 och kommer att revideras under året)

Vid Stockholms universitet bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I detta dokument återges de författningar och regler som gäller nationellt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt Stockholms universitets lokala d.v.s. gemensamma regler som gäller generellt för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå.

Det grundläggande (nationella) regelverket återfinns i högskolelagen (HL) (1992:1434) och högskoleförordningen (HF) (1993:100). Andra i dokumentet refererade lagar och förordningar är myndighetsförordningen (2007:515), förvaltningslagen (2017:900), språklagen (2009:600), avgiftsförordningen (1992:191), diskrimineringslagen (2008:567), tryckfrihets­förordningen (1949:105) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Till de nationella reglerna får även räknas beslut som dåvarande Högskoleverket (HSV), numera Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Justitieombudsmannen (JO) fattat, t.ex. efter studentanmälan, liksom rekommendationer som HSV/UKÄ utformat i samband med tillsynsbesök och i skrifter, ff.a. i rapporten Rättssäker examination 2017.

Stockholms universitets lokala regler bygger på nationella lagar och förordningar samt de beslut och rekommendationer som nämns i föregående stycke. Dessutom följer universitetet i sina lokala regler SUHF:s rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem (REK 2011-1) samt redovisning av betyg i enlighet med ECTS (REK 2009-4). I dokumentet hänvisas även till flera universitetsstyrelse- och rektorsbeslut som återfinns i Stockholms universitets regelbok: antagningsordning, lokal examensordning, regler för disciplinärenden, regler för tentamensskrivningar, anställningsordning för anställning som och befordran till lärare, regler för studentinflytande, språkpolicy, plan för lika möjligheter och rättigheter, handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner, olika beslut som rör tillgodoräknande samt om arkivering och gallring. Dessutom har Studentavdelningens guide Studera med funktionsnedsättning använts.

Vid Stockholms universitet ansvarar respektive områdesnämnd för utbildningen inom sin/a fakultet/er, om inte annat är föreskrivet. Se vidare i Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet.

Utöver dessa regler, som beslutas av rektor, kan områdesnämnderna besluta om ytterligare riktlinjer och regler för utbildning och examination som gäller inom respektive områdes verksamhet.