Ansvarig enhet: Planeringsavdelningen
Kontaktperson: Tove Holmqvist

Rektor 2015-08-19, dnr SU FV-1.1.2-0900-15

Vid Stockholms universitet bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I detta dokument återges dels de lagar och regler som gäller nationellt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels de gemensamma regler som gäller generellt för utbildning och examination på dessa två nivåer vid Stockholms universitet (lokala regler).

Det grundläggande (nationella) regelverket återfinns i högskolelagen (HL) (SFS 1992:1434) och högskoleförordningen (HF) (SFS 1993:100). Andra lagar och förordningar som refereras i detta dokument är myndighetsförordningen (SFS 2007:515), förvaltningslagen (SFS 1986:223), språklagen (SFS 2009:600), avgiftsförordningen (SFS 1992:191), diskrimineringslagen (SFS 2008:567), tryckfrihets¬förordningen (SFS 1949:105) samt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Till de nationella reglerna får även räknas de beslut som Högskoleverket (HSV) (numera Universitetskanslersämbetet – UKÄ) och Justitieombudsmannen (JO) fattat, t.ex. efter studentanmälan, liksom de rekommendationer som HSV/UKÄ utformat i samband med tillsynsbesök och i skrifter, t.ex. i rapporten Rättssäker examination (Rapport 2008:36R).

De lokala reglerna vid Stockholms universitet bygger på de nationella lagarna och förordningarna samt på de beslut och rekommendationer som nämns ovan. Dessutom följer universitetet i sina lokala regler SUHF:s rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem (REK 2011-1) och om redovisning av betyg i enlighet med ECTS (REK 2009-4). I dokumentet hänvisas även till flera universitetsstyrelse- och rektorsbeslut som återfinns i Stockholms universitets regelbok: antagningsordning, lokal examensordning, riktlinjer för disciplinärenden, regler för tentamensskrivningar, anställningsordning för anställning som och befordran till lärare, policy och riktlinjer för studentinflytande, språkpolicy, plan för lika möjligheter och rättigheter, handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner samt olika beslut som rör tillgodoräknande. Dessutom har Studentavdelningens guide Studera med funktionsnedsättning använts.

Vid Stockholms universitet ansvarar respektive områdesnämnd för utbildningen inom sin/a fakultet/er, om inte annat är föreskrivet.  Se vidare i Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet.

Utöver dessa regler, som beslutas av rektor, kan områdesnämnderna besluta om ytterligare riktlinjer och regler för utbildning och examination som gäller inom respektive områdes verksamhet.

Dessa regler träder i kraft 1 oktober 2015 och ersätter följande beslut om utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå, som upphör att gälla 30 september 2015:

  • Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet. (Rektorsbeslut 2012-06-28, dnr SU 301-2042-12)
  • Föreskrifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet. (Rektorsbeslut 2010-12-16, dnr SU 301-2042-12)
  • Riktlinjer rörande förväntade studieresultat, betygskriterier och betygsskala. (Rektorsbeslut 2006-06-08, dnr SU 50-1075-05)
  • System för kursbenämningar vid Stockholms universitet. (Rektorsbeslut 2006-10-05)
  • Införande av anonyma tentamina vid Stockholms universitet. (Rektorsbeslut 2010-05-20, dnr SU 459-2690-08)
  • Tillämpning av ECTS Grading Table. (Rektorsbeslut 2011-04-28, dnr SU 50-0889-11).
  • Riktlinje rörande betygsskala för VFU vid Stockholms universitet. (Rektorsbeslut 2015-01-22, dnr SU FV-3.2.5-0186-15)