Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Jerker Dahne

Rektor 2002-12-05

Examensbilagan Diploma Supplement skall, i enlighet med 6 kap. 15 § tredje stycket högskoleförordningen (1993:100, ändrad genom 2001:972), bifogas examensbevis avseende grundläggande högskoleutbildning som utfärdas fr.o.m. den 1 januari 2003.

Diploma Supplement skall inte utfärdas retroaktivt för examensbevis daterade före den 1 januari 2003.