Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Tove Holmqvist

Observera att dokumentet återfinns i sin helhelt i PDF-filen längst ner.

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020)

Inledning och syfte

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser och varje kurs ska klassificeras till ett nationellt s.k. utbildningsområde. Vilka utbildningsområden som varje lärosäte får avräkna helårsstudenter mot bestäms av staten.1 Varje år bestäms i regleringsbrevet även vilka ersättningsbelopp som gäller för varje utbildningsområde samt hur stort belopp som kan avräknas per lärosäte (takbeloppet).2 I vissa fall anger staten även att bestämda kurser kan avräkna helårsstudenter mot ett specifikt angivet utbildningsområde. Detta förekommer till exempel för kurser inom lärarutbildning.

Varje kursplan som fastställs tillhör ett ämne, dvs ett kunskapsområde. Själva ämnesstrukturen med de s.k. SCB-ämnesgrupperna bestäms nationellt av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och används för statistiskt bruk.3 Generella examina utfärdas sedan 2007 i ett huvudområde som lärosätena själva beslutar om, beroende på vilka examenstillstånd man förfogar över. För kandidat-, magister- och masterexamen används termen som benämning på det huvudsakliga (kunskaps)område som studenten successivt fördjupar sig inom.4 För yrkesexamina används inte termen huvudområde, utan kursplanerna tillhör i regel den SCB-ämnesgrupp som utgör substansen i utbildningen. För utbildningar som både kan leda till en yrkesexamen och en generell examen förekommer det att kursplaner har huvudområde.

Det är, i enlighet med propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (Prop.
1992/93:169) och Budgetproposition för 1993/94 (Prop. 1992/93:100, bilaga 1), kursens ämnesinnehåll som ska avgöra vilket utbildningsområde kursen tillhör.5 Utbildningsområde för en kurs får med andra ord inte bestämmas utifrån exempelvis resursåtgång, undervisningsformer eller utifrån att kursen ingår i ett utbildningsprogram som i övrigt har en annan klassificering (Prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 40).

I detta styrdokument beskrivs vilka regler som gäller när en kurs ska klassificeras till utbildningsområde samt hur arbetet med att klassificera kurser till utbildningsområden ska gå till i praktiken. De nu gällande huvudområdenas eller näraliggande SCB-ämnesgruppernas basklassificering anges i bilaga 1 och gäller för kurser som kan leda till generell examen eller i vissa fall till en yrkesexamen. Besluten i bilaga 1 bygger på gällande rektorsbeslut
(grundbeslutet från 940222, dvs. bilaga SA2 i rektorsföredragningen den 22/2 1994, samt ändringsbeslut) och följer därför inte alltid de huvudprinciper som presenteras i detta regeldokument. I synnerhet gäller detta regel nr 2 om procentuella andelar. I bilaga 2 sammanfattas reglerna i detta dokument som rör klassificeringen av lärarutbildningarnas kurser till utbildningsområde, både för kurser som följer huvudregeln nedan och för kurser som följer särskilda regler.

Observera att reglerna gäller från och med den 1 januari 2020 för nyinrättade kursplaner samt retroaktivt för kurser som har getts under 2017-2019.