Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Stefan Norrlén

Bakgrund

Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz.

Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF) har antagit Rekommendation om hantering av avgiftsskyldiga studenter (REK 2018:2). Rekommendationen ersätter Rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsskyldig utbildning (REK 2012:1) samt Reviderade rekommendationer om sista betalningsdatum för första terminens studieavgift (Rek 2011:4), som därmed upphör att gälla. I och med föreliggande lokala regler har Stockholms universitet beslutat att följa Rekommendation om hantering av avgiftsskyldiga studenter (REK 2018:2).

Tidpunkt för betalning samt avstängning på grund av utebliven betalning
 

Enligt studieavgiftsförordningen gäller följande tidpunkt för betalning av studieavgift:

7 § Högskolan ska efter att ha hört Migrationsverket bestämma tidpunkt för betalning av studieavgiften.

8 § För att bli antagen till utbildningen ska en studieavgiftsskyldig sökande betala studieavgiften senast vid den tidpunkt som avses i 7 §. Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng, får högskolan besluta att studieavgiften får betalas genom delbetalningar och att en första delbetalning är tillräcklig för att bli antagen. Den första delbetalningen ska inte understiga studieavgiften för utbildningens första 30 högskolepoäng.

9 § En student som har betalat en sådan första delbetalning som avses i 8 § andra stycket och har påbörjat utbildningen, ska betala återstående delar av studieavgiften inom den tid som högskolan beslutar.

10 § Om återstående delar av studieavgiften inte betalas inom angiven tid, ska högskolan påminna studenten om att betala avgiften inom en viss tid. Betalas inte avgiften inom den tid som anges i påminnelsen, ska högskolan stänga av studenten från utbildningen till dess att avgiften har betalats. Studenten ska upplysas om detta i påminnelsen. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Högskolan får även i ett enskilt fall besluta att examensbevis och kursbevis inte får lämnas ut förrän avgiften har betalats.

11 § Beslut om avstängning av en student som inte har betalat studieavgiften gäller omedelbart.

13 § Beslut att avstänga en student som inte har betalat studieavgiften får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.

Lokala regler

Sista betalningsdatum för första terminens studieavgift för utbildningar som inte i sin helhet ges på distans är den 1 juni för utbildningar som startar på höstterminen och 15 december för utbildning som startar på vårterminen. Om angivet datum infaller på en helgdag är sista dag för betalning närmast följande vardag.

För utbildningar som i sin helhet ges på distans är sista betalningsdatum den 1 augusti för utbildning som startar på höstterminen och den 15 december för utbildning som startar på vårterminen. Om sista betalningsdatum infaller på en helgdag gäller nästkommande vardag som sista betalningsdatum.

Om utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng ska även följande delbetalning/ar avse 30 högskolepoäng. Om utbildningen omfattar mer än 30 högskolepoäng men mindre än 60 högskolepoäng ska andra delbetalningen avse hela den återstående studieavgiften för utbildningen. För den andra delbetalningen och följande delbetalningar är sista betalningsdatum den 15 december för utbildning under vårterminen och den 1 juni för utbildning under höstterminen. Om sista betalningsdatum infaller på en helgdag gäller nästkommande vardag som sista betalningsdatum.

Avstängning gäller endast den utbildning som den uteblivna betalningen avser.

Inbetalning

Studentavdelningen fakturerar de studieavgiftsskyldiga studenter som har fått ett villkorat antagningsbesked. Om universitetet har beviljat en student ett stipendium som avser studieavgiften sätts studieavgiften ned med det belopp som motsvarar stipendiet. Under pågående utbildning fakturerar Studentavdelningen studenten inför varje delbetalning.

Betalning av studieavgift görs genom kontoinsättning via bank.

Förändrad avgiftsstatus och återbetalning

Enligt studieavgiftsförordningen gäller följande för återbetalning av studieavgift:

12 § Om en student har betalat studieavgiften men inte längre är avgiftsskyldig enligt 5 §, får högskolan betala tillbaka den del av avgiften som avser den del av utbildningen som studenten inte är avgiftsskyldig för.

Högskolan får även i andra fall betala tillbaka hela eller en del av studieavgiften om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen.

 

Lokala regler

Förändrad avgiftsstatus

Studieavgift tas ut av den som vid utbildningens start är tredjelandsmedborgare och bedöms vara avgiftsskyldig under studietiden enligt 5 § studieavgiftsförordningen. En student som förklarats ej skyldig att betala studieavgift ska inte under utbildningens gång förklaras avgiftsskyldig om inte grunden för det ursprungliga beslutet var felaktig. En student som förklarats avgiftsskyldig kan, efter prövning, däremot i enlighet med studieavgiftsförordningen förklaras för ej studieavgiftsskyldig under utbildningens gång. Studenten ansvarar för att meddela universitetet när avgiftsskyldigheten upphör. Ändring av avgiftsstatus görs först till nästkommande termin.

Återbetalning

Eftersom ändring av avgiftsstatus görs först till nästkommande termin återbetalas inte studieavgift under pågående termin. Återbetalning av innevarande termins avgift görs inte heller för studenter som avbryter sina studier eller underlåter att registrera sig utan att meddela förhinder senast sista registreringsdag.

Vid förhinder att påbörja studierna efter att studieavgiften erlagts (men innan studierna har påbörjats) av orsak utanför studentens kontroll erbjuds i första hand anstånd med studiestart och inte återbetalning. Endast vid särskilda skäl som kan verifieras kan återbetalning ske.

Studieavgiften kan vid avslag på ansökan om uppehållstillstånd återbetalas även efter terminsstart, då studenten i sådant fall inte kunnat ta sin plats i anspråk. Återbetalning görs inte för den del av utbildningen som studenten redan har genomfört.

Studenten ska själv ansöka om återbetalning och styrka de skäl som åberopas.

Eftersom merkostnader uppstår i samband med återbetalning och kostnader även genererats i samband med antagning och övrig hantering innan registrering debiteras beviljade återbetalningar med 5000 kr, om inte universitetet har fattat beslut om annan hantering i det aktuella ärendet. Om det inbetalda beloppet för studieavgiften överstiger beloppet angivet på fakturan återbetalas inte överskjutande belopp under 1000 kronor.

Studieuppehåll för avgiftsskyldiga studenter

Studieavgiftsskyldig student får efter avslutat studieuppehåll fortsätta utbildningen med samma avgiftsnivå som gällde då studenten antogs till den aktuella utbildningen eller, om avgiften är lägre vid tidpunkten för studieuppehållets upphörande, till den då aktuella avgiftsnivån. Studenten meddelar Universitetet i god tid innan studierna återupptas för ny faktura.

Anmälningsavgift och studieavgift vid anstånd

Om universitetet har beviljat en avgiftsskyldig student anstånd med studiestarten ska ingen ny anmälningsavgift tas ut vid i anspråkstagande av platsen till utbildningen.

Om studieavgift har betalats före beslut om anstånd förs den redan betalda avgiften över till den termin studenten tar sin plats i anspråk. Om studieavgift ännu inte har betalats vid beslut om anstånd tillämpas den studieavgiftsnivå som gäller då studenten tar sin plats i anspråk.

Doktoranders möjligheter att läsa kurs på avancerad nivå inom utbildningen

Studier på forskarnivå är inte belagda med studieavgift. En doktorand kan beviljas avgiftsfrihet för kurs på avancerad nivå under förutsättning att institutionen intygar att kursen ska ingå i forskarstudentens individuella studieplan (enligt 6 kap. 29 § högskoleförordningen). Det gäller även student som är antagen till utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte med vilket universitet har ett etablerat samarbete. I det senare fallet är det kursgivande institution vid Stockholms universitet som intygar att kursen ingår i den individuella studieplanen.

Avgiftsuttag för student som läser kurs vid annat lärosäte inom ramen för ett utbildningsprogram

I fall då en studieavgiftsskyldig student läser en kurs vid annat lärosäte inom ramen för ett utbildningsprogram tas studieavgift för hela den programplanerade utbildningen ut av det lärosäte som ansvarar för utbildningsprogrammet, under förutsättning att kursen ingår i utbildningsplanen för det aktuella utbildningsprogrammet.

Motsvarande gäller också i de fall en studieavgiftsskyldig student läser en kurs vid ett lärosäte utanför Sverige, under förutsättning av att det sker inom ramen för ett mellan lärosätena upprättat utbytesavtal.

Ersättning för kurs inom ramen för utbildningsprogram som läses vid annat lärosäte Sverige än det som ansvarar för utbildningsprogrammet, utbetalas i enlighet med summan av den av regeringen reglerade ersättningen för helårsstudent och helårsprestation (HST/HPR) för den aktuella kursen, under förutsättning att det sker inom ramen för ett etablerat samarbete mellan de berörda institutionerna. Annan ersättningsnivå än HST/HPR ska vara inskrivet i överenskommelse mellan de berörda institutionerna och för Stockholms universitets del godkännas av chefen för Studentavdelningen.