Strategierna är fyraåriga och sträcker sig från 2015-2018 medan åtgärdsplanen är tvåårig och gäller för 2017-2018. Åtgärdsplanen kommer kontinuerligt att följas upp. 

Läs mer om strategier och åtgärdsplan under rubriken ”Strategier” (se vänsterkolumnen nedan).

I planeringsprocessen ingår även det centrala fördelningsbeslutet (universitetets budget). I fördelningsbeslutet fördelas anslag framför allt till områdesnämnderna som sedan fördelar anslagen vidare inom sina respektive områden. Universitetsstyrelsen fattar normalt beslut om anslagsfördelning i oktober/november.

Ett element i den övergripande planeringen är universitetets riskanalys, som utgör kärnan i universitetets process för intern styrning och kontroll.