Uppföljningen består av två delar, dels uppföljning av den åtgärdsplan som är kopplad till Strategier för Stockholms universitet, dels uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Åtgärdsplanen är tvåårig. En avstämning görs efter ett år för att få en bild av hur arbetet med åtgärderna fortskrider och en mer omfattande uppföljning genomförs efter två år och sammanfattas i en rapport. Resultaten av avstämningen och den slutliga uppföljningen redovisas för universitetsstyrelsen.

Uppföljningen av verksamheten och ekonomin sammanställs inför universitetsstyrelsens möte i april varje år och består framför allt av uppföljning av ett antal indikatorer som tas fram från beslutstödsverktyget IVS.