För att ansöka om lärarmobilitet inom Erasmus+ läsåret 2017/18, följ instruktionerna nedan.

Villkor

Följande villkor gäller för dig som vill delta i denna aktivitet:

  • Du är anställd vid Stockholms universitet.
  • Din chef ska godkänna mobilitetsperioden.
  • Mobilitetens längd ska vara minst två dagar, max två månader.
  • Minst 8 undervisningstimmar (för längre perioder minst 8 timmar per vecka samt för icke kompletta veckor 1,6 timmar/dag). Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination. Tid för exempelvis lärarseminarier, forskning och kompetensutveckling får inte räknas in i undervisningstiden.
  • Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
  • Giltigt Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte) ska bifogas ansökan.
  • Senast en månad efter avslutad mobilitet ska du besvara en enkät och lämna in en rapport.

Finansiering

Erasmusbidraget betalas ut till institutionen. Inget bidrag betalas ut direkt till deltagande personal. Försäkra dig om att du fått medel beviljade innan du bokar och betalar resa/hotell.

Instruktioner

Innan utbytet:

1. Kontrollera att det finns ett giltigt Erasmus+ avtal som inkluderar lärarmobilitet.
Kopia på aktuellt avtal ska alltid skickas med ansökan.

2. Kontrollera att ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) godkänner deltagande i mobiliteten då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.

3. Fyll i formuläret " Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching (202 Kb) " och skicka in så tidigt som möjligt, men senast fyra veckor innan utbytet till maria.hogemark@su.se. Skriv "Erasmus+ lärarutbyte dnr SU FV-0113-17" i ärenderaden. Samtliga signaturer måste finnas med. Obs, under mars 2018 kommer handläggningstiden att vara fyra veckor.

4. Medel beviljas löpande och principen först till kvarn gäller. Besked lämnas normalt sett inom två arbetsveckor efter inkommen ansökan. Obs, under mars 2018 kommer handläggningstiden att vara fyra veckor.

5. Om medel beviljas ska dokumentet "Erasmus+ Grant Agreement for Teaching Mobility" signeras innan mobiliteten påbörjas. Dokumentet skickas till dig tillsammans med beslutet.


Under utbytet:

6. Innan hemfärd ska det mottagande lärosätet skriva under ett närvarointyg, ”Certificate of Attendance”. Dokumentet skickas till dig tillsammans med beslutet.


Efter utbytet:

7. All personal som har företagit en Erasmus+ mobilitetsperiod ska efter avslutat besök fylla i en enkät online. Länk skickas till din e-post efter utbytet.

8. Besvara en kort narrativ rapport. Dokumentet skickas till dig tillsammans med beslutet.

9. Efter avslutad mobilitet gör du en reseräkning som vanligt på din institution. Då får du ersättning från din institution för dina utlägg på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet. Sedan ber du ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (IPF97; intäktskonto) till ekonomen på Studentavdelningen (670).


Frågor?

Frågor om lärarmobilitet besvaras av Maria Högemark, maria.hogemark@su.se, tel. 08-16 21 19.