En annan betydelsefull uppgift är att tillgängliggöra arkiverade handlingar för såväl universitetets personal som allmänheten. 

Uppgifter

  • utifrån gällande lagar och förordningar utarbeta lokala föreskrifter och instruktioner för hantering av arkivhandlingar inom verksamheten
  • bistå institutioner och universitetsförvaltning med råd och vägledning i frågor rörande arkivering, diarieföring, gallring och framställning/förvaring av handlingar
  • samordningsansvar för kontakter med arkivmyndigheten, Riksarkivet
  • ansvar för universitetets centralarkiv samt tar emot, vårdar och tillgängliggör arkivhandlingar från universitetets verksamhet
  • utför inventeringar, ordnar och förtecknar institutionsarkiv på uppdrag