Avdelningen för arkiv och registratur har till uppgift att

* utifrån gällande lagar och förordningar utarbeta lokala föreskrifter och instruktioner för hantering av arkivhandlingar inom verksamheten
* bistå institutioner och universitetsförvaltning med råd och vägledning i frågor rörande arkivering, diarieföring, gallring och framställning/förvaring av handlingar

Avdelningen för arkiv och registratur har samordningsansvar för kontakter med arkivmyndigheten, Riksarkivet.

Avdelningen för arkiv och registratur ansvarar för universitetets centralarkiv samt tar emot, vårdar och tillgängliggör arkivhandlingar från universitetets verksamhet.

Avdelningen för arkiv och registratur utför inventeringar, ordnar och förtecknar institutionsarkiv på uppdrag.