Stockholms högskolas arkiv (1878-1960)

Stockholms högskola började sin verksamhet 14 oktober 1878 i ämnena fysik och kemi, något senare även i matematik och geologi. Våren därpå tillkom även ämnena botanik och zoologi. År 1904 erhölls examensrätt för högskolan och den första doktorsgraden utdelades 1906. År 1907 inrättades den stats- och rättsvetenskapliga avdelningen och 1919 den humanistiska avdelningen.

I Stockholms högskolas arkiv ingår äldre förvaltningshandlingar för tiden före 1 juli 1960 och består bl.a. av protokoll, skrivelser, matriklar över studerande, examensbevis, personal- och räkenskapshandlingar. Arkivet är överlämnat till Riksarkivet och arkivhandlingarna finns i Arninge (för information om besöksadress och öppettider, se Riksarkivet).

Det finns fortfarande kvar handlingar från Stockholms högskolas tid inom Stockholms universitet. Strödda institutionshandlingar finns från 1800-talets slut men flertalet handlingar är från 1950-talet. Dessa är alltså inte överlämnade till Riksarkivet utan ingår i Stockholms universitets olika institutionsarkiv.

Arkivförteckningen till Stockholms högskolas arkiv återfinns i Nationella arkivdatabasen, NAD. Frågor kring arkivet besvaras även av Arkivfunktionen vid Stockholms universitet.

Stockholms universitets arkiv (1960- )

Stockholms universitet, som började sin verksamhet 1 juli 1960, ansvarar själv för sitt arkiv. Det innebär att i universitetets centralarkiv finns både handlingar från universitetsförvaltningen och institutioner vid universitetet. Sedan 2008 har även handlingar överförts och införlivats från f.d. Lärarhögskolans i Stockholm verksamhet.

Utöver universitetsförvaltningens arkiv finns idag ca 130 institutionsarkiv från universitetets 50-åriga verksamhet. Omorganisationer i verksamheten avspeglas i arkivbildningen, och vid större ändringar avslutas arkivbildare och nya tillkommer. År 1964 inrättades den samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitetet och t.ex. bildar fakultetens protokoll egen serie inom universitetsförvaltningens arkiv inom Stockholms universitet.

I centralarkivet finns även Socialhögskolans i Stockholm och Journalistinstitutets/Journalisthögskolans i Stockholm arkiv.

För närvarande finns även f.d. Lärarhögskolans i Stockholm arkiv kvar inom Stockholms universitet.

Varje institution är egen arkivbildare och ansvarar för sitt eget arkiv.
Äldre delar av institutionsarkiven förs löpande över till centralarkiv vid universitetet. Yngre handlingar förvaras vid respektive institution.

För information om vilka arkivbildare och vilka handlingar som finns i centralarkiv kontakta Arkivfunktionen.

Sökning och framtagning av arkivhandlingar

De flesta handlingarna i myndighetens arkiv är offentliga och därmed öppna att läsa för vem som helst. Vissa handlingar kan falla under t.ex. offentlighets- och sekretesslagen och har därmed restriktioner för vem som får ta del av dem.

Varje arkiv har unika handlingar och till Arkivfunktionens hjälp används arkivförteckningar som sökingång till arkivbestånden.

Ju mer information som lämnas vid förfrågningar desto lättare och snabbare tas materialet fram ur arkivet. Vid förfrågningar angående studenter och deras resultat behövs uppgift om

• för- och efternamn (och eventuellt tidigare namn)
• födelseuppgift/personnummer
• tidpunkt för studier och vilka ämnen/kurser som studerats (ev. institutionstillhörighet)
• benämning på examen och examensår

Vid sökning efter uppgifter om tidigare anställd personal behövs uppgift om

• för- och efternamn samt
• personnummer

Förfrågningar ställs via detta formulär. Meddela Arkivfunktionen hur ni önskar ta del av handlingarna efter framtagning.