Digitaliserade examensarbeten, avhandlingar, rapporter och artiklar

Majoriteten av arkivets handlingar är bevarade i pappersformat men flertalet examensarbeten, avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter finns digitaliserade och publicerade i DiVA. Sök först efter ett examensarbete och avhandling i DiVA innan du kontaktar arkiv-funktionen via formuläret och begär en kopia på en avhandling eller uppsats.

Tidskriften Locus

Lärarhögskolan i Stockholm ansvarade för publikation av diverse tidskrifter. Däribland fanns Locus som var en flerdisciplinär tidskrift om aktuell forskning rörande barn och ungdomar. Information om tidskriften och tillgång till ett begränsat antal nummer går att finna digitalt.

Till tidskriften Locus

Tidskriften Didaktikens forum

Didaktikens forum var en tidskrift som i första hand vände sig till lärare på fältet, lärarutbildare samt studerande inom universitet och högskolor. Information om tidskriften och tillgång till publicerade nummer (årgång 1-5) finns som pdf:er, efter årgång 5 lades tidskriften ned.

Till tidskriften Didaktikens forum

Publikationsserie Teknik, kommunikation och handikapp

Utgivna titlar inom publikationsserie Teknik, kommunikation och handikapp (TKH) år 1992 – 2006 finns här. 

Till TKH:s publikationer

Publikationer från PRIM-gruppen

Prim-gruppen inom Lärarhögskolan i Stockholm har fortsatt sitt arbete inom Stockholms universitet. Här finns både äldre och nyare publikationer tillgängliga.

Till PRIM:s publikationer

Historia

År 1956 startade Lärarhögskolan i Stockholm dess verksamhet. Till följd av 1977 års högskolereform uppstod vissa omorganisationer och högskolan slogs samman med flertalet fristående utbildningar runtom i Stockholm. Under 90-talet skedde en omorganisation i institutionsindelningen och därefter en minskning i antalet institutioner. Efter 1999 var de tre stora institutionerna; institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande samt institutionen för Utbildningsprocesser, Kommunikation och Lärande. Från 1977-1993 verkade högskolan under namnet Högskolan för lärarutbildning (HLS) tills att den 1994 bytte tillbaka till dess ursprungliga namn Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).

Arkivhandlingarna på Stockholms universitet

Arkivets största arkivbildare är högskoleförvaltningen. Där finns protokoll, diarieförda handlingar och examensbevis tillsammans med anställnings- och ekonomihandlingar. Lärarhögskolan har sedan 1968 producerat ett stort antal mediefilmer som delvis bevarade på VHS men en stor del har digitaliserats till mpg1 och mpg2-format. Institutionerna står som egna arkivbildare där man – utöver protokoll och diarium – hittar kursplaner, olika Lärdoklistor, examensarbeten samt olika forskningsprojekt m.m. Frånsett mediefilerna från 1968 förvaras endast handlingar från höstterminen 1977 och framåt hos Stockholms universitet, förutom dåtidens pedagogiska institutionens arkiv som vi fortfarande förvaltar.

Personarkiv

I arkivet för LHS förvaras två personarkiv, dessa handlingar finns inte digitaliserade.

Ulla-Britta Bruun var lärare och psykolog. Hennes främsta arbete omfattade förskoleseminariet där hon var en flitig föreläsare landet runt. Arkivet som donerades till LHS 1993 består av hennes manuskript, korrespondens och andra handlingar som rör hennes verksamhet.

Stina Sandels var sedan 60-talet verksam som professor vid LHS. Hennes arbete inriktade sig på trafiksäkerhet för barn och lade sedan grunden för trafiksäkerhetsarbete runt om i Europa. Sandels anlitades därtill vid flera tillfällen som vittnespsykolog i sexualbrottsmål angående små barn. Arkivet består av hennes manuskript, personliga handlingar, korrespondens samt andra handlingar kring hennes verksamhet.

Arkivhandlingarna på Stadsarkivet

Material från 1956 till vårterminen 1977 bevaras hos Stockholms Stadsarkiv, med undantag för dåtidens pedagogiska institution som fortfarande förvaras på Stockholms universitet.