Lagar och förordningar

De grundläggande reglerna för allmänhetens tillgång till allmänna handlingar återfinns i tryckfrihetsförordningen (TF). I denna stadgas att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). I TF regleras även begreppet allmän handling.

Skyldigheten att registrera allmänna handlingar finns i Offentlighets- och sekretesslagen.

Arkivlagen och arkivförordningen riktar sig till bl.a. statliga myndigheter som förvarar allmänna handlingar. De innehåller regler som myndigheter ska följa.

Särskilda bestämmelser

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). Föreskrifterna reglerar bl.a. arkivets organisation, arkivredovisning, gallring, förvaring, hantering och skydd.

Myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering ingår i Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS).

Lokala föreskrifter och beslut

Hur vi organiserar arkiveringen vid Stockholms universitet framgår av Föreskrifter för arkivvården vid Stockholms universitet. I lokala föreskrifter och beslut framgår hur Riksarkivets föreskrifter angående gallring tillämpas vid Stockholms universitet.

Externa länkar:
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Arkivlagen (1990:782)
Arkivförordningen (1991:446)
Riksarkivets författningssamling och myndighetsspecifika föreskrifter (RA-FS och RA-MS)