Arkivering

Vi är skyldiga att arkivera allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten. Myndighetens arkiv ska avspegla verksamheten och är enligt arkivlagen en del av det nationella kulturarvet.

Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet under utbildningsdepartementet. Liksom alla svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.

Diarieföring och ärendefördelning

Allmänna handlingar ska diarieföras. Undantag får göras för handlingar av uppenbart ringa betydelse för verksamheten (t.ex. inbjudningar, diverse förfrågningar).

Undantag får även göras för handlingar för vilken sekretess inte gäller, om de hålls ordnade på sådant sätt att det utan svårighet kan fastställas om en handling har kommit in eller upprättats (t.ex. fakturor och handlingar i personalärenden av rutinkaraktär). Syftet med diarieföring är bl.a. att garantera allmänheten rätten att ta del av allmänna handlingar.

Utlämnande av handlingar från våra arkiv 

Önskar du få en kopia på en allmän handling som finns i våra arkiv kontaktar du den instans där handlingen finns. Registraturfunktionen har hand om universitetsförvaltningens närarkiv. Institutionerna hanterar sina egna närarkiv. Med närarkiv menas material från de senaste åren. Äldre handlingar finns i universitetets centralarkiv som arkivfunktionen ansvarar för. 

Hitta uppsatser via DiVA

Önskar du ta del av en uppsats från Stockholms universitet så sök först om uppsatsen finns digitalt i DiVA innan du kontaktar arkivet. Här hittar du tusentals uppsatser och publikationer av universitetets forskare och studenter.

Intresserad av praktikplats?

Stockholms universitets centrala avdelning för arkiv- och registratur tar emot praktikanter om det sker inom ramen för en utbildningsverksamhet. Vi tar både emot praktikanter till arkivfunktionen och till vår registraturfunktion. Praktiken måste omfatta minst fem veckor. Är du intresserad av en praktikplats så kontakta arkivet@su.se och skriv för vilken tidsperiod du är intresserad av praktik, inom vilken funktion (som arkivarie eller som registrator) och vid vilken högskola/universitet du studerar. Vi kan ta emot ett begränsat antal praktikanter för varje termin, så var gärna ute med din förfrågan i god tid.
 

Läs mer om arkivering

Läs mer om diarieföring