Ledighetsansökan

Blanketten sänds inte till Lönesektionen gällande semesteruttag – registreras av den anställde själv i Primula.

Från och med den 28 oktober 2020 ska också föräldraledighet, ledighet på grund av släktangelägenhet, ledighet för examen/tentamen och ledighet för flyttdag till folkbokföringsadress ansökas direkt i Primula.

I fältet "Tjänstgöring, % av heltid" (ifylls alltid) ska anges hur arbetstagaren avser att tjänstgöra under ledigheten.

Arbetstagaren fyller i blanketten på nätet, tar därefter ut ett original som prefekt/motsvarande skriver under. Den ifyllda originalblanketten sänds till Lönesektionen.
 

Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd

Gäller som anställningsbeslut för timanställda.

Del av timme anges i hundradelar (t.ex. 30 min = 0,50).

Blanketten är anpassad till 3 kap i lokalt kollektivavtal för Stockholms universitet, Villkorsavtal-SU.

För T/A personal med kortare anställningstid än fyra veckor fastställs en individuell månadslön på heltid. Exempel 15 000 kronor per månad, månadslönen divideras med 165 för att få fram timbeloppet.

Timanställda lärare m.fl, se gällande lokalt avtal, Villkorsavtal-SU.

För den eller de dagar arbetstagaren har arbetat anges antalet timmar och minuter i kolumnen "Antalet timmar och minuter". Minsta antal minuter är 15 och anges i hundradelar (t.ex. 15 min = 0,25). Ange också à-pris.

I "Summa timmar" anges de timmar arbetstagaren har fullgjort under kalendermånaden.

Prefekt/motsvarande undertecknar såsom behörig för beslut om utbetalning.

Kontering anges.

Lönen utbetalas månaden efter intjänandemånaden.
 

Utbetalning till utländska arbetstagare

För utbetalning av lön fylls blanketten i efter fullgjorda timmar, med kontering och beslut om utbetalning. Den ifyllda originalblanketten sänds till Lönesektionen för utbetalning.

Observera att för utländska arbetstagare gäller att ansökan om särskild inkomstskatt ska skickas till Skatteverket.

Kopia av ansökan och beslut från Skatteverket skickas till lönehandläggaren.

Utbetalningar till utländska gästforskare, opponenter och sakkunniga görs fr.o.m. april 2019 via Primula.

Upplägg av bankuppgifter i Danske Bank görs av lönehandläggaren. Fyll i blanketten ”Payment to foreign bank account”.


Redovisning: mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd personal

Blanketten gäller för alla arbetstagare.

Del av timme anges i hundradelar (t.ex. 30 min = 0,50).

Arbetstagaren fyller i blanketten på nätet, tar ut ett original som prefekt/motsvarande skriver under och godkänner.

Den ifyllda originalblanketten sänds månadsvis till Lönesektionen för utbetalning.

Observera att utförd mertid, övertid och kvällsundervisning ska redovisas per kalendermånad.