NyA-webben 

Medarbetare som ska ha behörighet att arbeta i NyA-webben behöver fylla i nedanstående blankett som skrivs under av prefekt eller administrativ chef. 

Behörighet NyA-webben (119 Kb)  


En institution kan utse två medarbetare som har behörighet att stänga utbildningar för sen anmälan samt hantera efterantagningstal på NyA-webben. 

Behörighet Stänga för sen anmälan och hantera antagningstal (122 Kb)

 

Ställa in tillfälle 

Ett program eller fristående kurs bör inte ställas in efter det att den publicerats i universitetets digitala webbkatalog. Om det ändå blir nödvändigt av ekonomiska eller personella skäl ska sökande informeras av ansvarig institution eller motsvarande så snart som möjligt. En utbildning ska endast i undantagsfall ställas in efter det att de sökande fått besked om att de är antagna eller reservplacerade. För att så ska kunna ske ska det föreligga särskilda skäl och på antagningsbeskedet ska det finnas ett återkallelseförbehåll. För få antagna anses inte vara ett särskilt skäl. 
(Antagningsordningen Dnr SU FV-1.3.1-3944-18, beslutad 2018-12-03) 

Blankett för att ställa in tillfälle (137 Kb)  


E-signatur 

Använd e-signaturtjänsten för att skriva under blanketten innan du skickar den till antalla@su.se