Information in English about responsibility for good research practice at Stockholm University

Alla har ett ansvar för god forskningssed

Stockholms universitet som organisation har ett övergripande ansvar

Vissa roller och funktioner innebär ett särskilt ansvar

Lär dig mer

Det finns stöd att få

Alla har ett ansvar för god forskningssed

Alla vid Stockholms universitet har ett eget ansvar när det gäller god forskningssed. Varje forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin egen forskning och alla vid universitetet ska hålla sig informerade om och följa de regler och riktlinjer som gäller inom det forskningsetiska området. Att ta sitt individuella ansvar innebär bland annat att

  • kontinuerligt ta till sig information om och delta i den utbildning om god forskningssed som erbjuds
  • ta del av aktuella regler, riktlinjer och styr- och stöddokument inom det forskningsetiska området
  • agera ansvarsfullt och följa gällande tillämpliga regler och riktlinjer inom det forskningsetiska området, inklusive interna styrdokument och beslut
  • bidra till en god gemensam forsknings- och arbetsmiljö och till det kollegiala samtalet kring forskningsetiska frågor
  • vid behov söka råd och stöd om god forskningssed.

Stockholms universitet som organisation har ett övergripande ansvar

Universitetet har ett övergripande ansvar för att den forskning som bedrivs vid universitetet utförs i enlighet med god forskningssed och att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas i verksamheten. Däri ingår att försöka uppnå en hög nivå av medvetenhet och kunskap om god forskningssed, samt en god forsknings- och arbetsmiljö som präglas av öppenhet och respekt. Det övergripande ansvaret innebär att

  • alla som bedriver eller deltar i forskning eller forskningsliknande verksamhet ska erbjudas tillräcklig och kontinuerlig information och utbildning om god forskningssed och gällande regler, samt övriga resurser som krävs för att de ska kunna ta sitt individuella ansvar (se ovan) och det särskilda ansvar som följer med vissa roller (se nedan)
  • det ska finnas tydliga interna styrdokument inom det forskningsetiska området
  • det ska finnas ändamålsenliga strukturer för att främja god forskningssed inklusive regelefterlevnad inom det forskningsetiska området (detta innefattar strukturer för stöd, kontroll och uppföljning).

Vissa roller och funktioner innebär ett särskilt ansvar

Vissa roller och funktioner innebär ett särskilt ansvar för god forskningssed.

Prefekter och motsvarande har ett övergripande ansvar för att forskning vid institutionen och motsvarande utförs i enlighet med god forskningssed. I detta ingår ett ansvar för att skapa goda forskningsmiljöer, ge alla vid institutionen goda förutsättningar att ta sitt individuella ansvar (bland annat genom att se till att alla erbjuds information, utbildning samt råd och stöd i frågor som rör god forskningssed), liksom att ta hand om eventuella organisatoriska brister som riskerar att leda till att regler inte efterlevs. 

Prefekter och motsvarande ansvarar även för att åtgärder vidtas för att förebygga att forskning som enligt etikprövningslagen kräver ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten utförs utan ett godkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett sådant godkännande (läs mer om etikprövning av forskning som avser människor här). Prefekter och motsvarande företräder universitetet gentemot Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning. 

Dekanerna har ett övergripande ansvar för att forskning vid fakulteten utförs i enlighet med god forskningssed, och de ansvarar därmed även för att prefekterna/motsvarande har tillräckliga befogenheter, kompetens och resurser för att fullgöra sitt övergripande ansvar. Rektor ansvarar i sin tur för att dekanerna har tillräckliga befogenheter, kompetens och resurser för att fullgöra sitt övergripande ansvar.

Lärare och forskare som handleder doktorander/studenter vars arbeten innefattar forskning eller forskningsliknande moment har ett särskilt ansvar för att doktoranderna/studenterna får information om reglering, riktlinjer och styr- och stöddokument samt att de deltar i utbildning om god forskningssed. I handledarens roll ligger också att bidra till att skapa goda miljöer och att ge doktoranderna/studenterna vägledning i frågor om god forskningssed. Doktoranderna/studenterna har i sin tur ett individuellt ansvar för att ta till sig sådan information och utbildning, och att följa handledarens anvisningar, så länge detta inte innebär att avvika från god forskningssed.

Universitetets tillståndshavare för djurförsök ansvarar bland annat för att det finns tillräckligt med personal och resurser för försöksdjursverksamheten så att den kan utföras enligt gällande bestämmelser. Den forskare som ansvarar för genomförandet av ett djurförsök ansvarar också för att det finns ett etiskt godkännande, att försöket utförs i enlighet med detta, samt att allt onödigt lidande förhindras. 

Lär dig mer

Du kan lära dig mer om god forskningssed genom att läsa på vår sida om god forskningssed. Där hittar du också länkar till annat relevant material. Därtill bör du bekanta dig med universitetets forskningsetiska policy. Ett viktigt dokument som policyn vilar på och som är av central vikt för forskare vid Stockholms universitet är The European Code of Conduct for Research Integrity, utgiven av All European Academies 2017. Etikstödfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd erbjuder digitala workshops om denna kodex för institutioner, forskargrupper och andra som vill lära sig mer om koden och hur dess principer tillämpas inom olika forskningsområden. Här hittar du mer information om workshopen

Det finns stöd att få

Som forskare kan du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik eller om hur du kan ta ditt ansvar när det gäller god forskningssed. Det kan handla om frågor som rör etikprövning, etiska riktlinjer, avvikelser från god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen. Kontakta oss via etik@fs.su.se.

När det gäller stöd i frågor som gäller djurskydd ansvarar universitetets djurskyddsorgan, och när det gäller information till forskare ansvarar tillståndshavarkansliet.