Vi arrangerar regelbundet seminarier i ämnet och bevakar kontinuerligt utvecklingen inom detta område. Vi deltar gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av er till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra. Mer information finns via länkarna nedan. 

Information in English about Research Ethics

Stockholms universitets forskningsetiska policy

Stockholms universitets forskningsetiska policy riktar sig främst till alla som bedriver eller deltar i forskning eller forskningsliknande verksamhet vid universitetet, men även till andra medarbetare och studenter. Policyn syftar även till att ge utomstående en bild av universitetets övergripande syn på detta arbete.

Etikprövning

Sedan 2004 är vissa typer av forskning prövningspliktig enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Att informera forskningspersoner och inhämta samtycke

När människor medverkar i forskning genom exempelvis experiment, intervjuer, enkäter, eller då deras personuppgifter eller biologiska prover behandlas för forskningsändamål ska de först informeras och tillfrågas om att samtycka.

God sed och oredlighet i forskning

God forskningssed kan beskrivas som de samlade etiska kraven på hur forskning bör bedrivas. Oredlighet i forskning utgör särskilt allvarliga avsteg från god forskningssed.

Krav från forskningsfinansiärer

En del forskningsfinansiärer ställer särskilda krav när det gäller forskningsetik. Ett generellt minimumkrav är att forskningen måste utföras i enlighet med gällande lagar och god forskningssed.

Forskningssamarbeten

När flera parter av olika slag ingår i ett samarbetsprojekt blir det som regel mer komplicerat att säkerställa att utförandet av forskningen lever upp till gällande regler och krav från olika aktörer.

Viktig information till forskare som överför personuppgifter till USA

Från och med den 17 juli rekommenderas forskare vid Stockholms Universitet att undvika att skicka personuppgifter till USA. Detta till följd av ett avgörande från EU-domstolen som kraftigt begränsar möjligheterna för forskare inom EU att överföra information som innehåller personuppgifter till USA.

Resurser och länkar