Information in English about ethics issues in research collaborations

Olika forskningsinstitutioner kan ha olika riktlinjer att hålla sig till och finansiärer och myndigheter kan ställa upp olika villkor för forskningens utförande. När det gäller internationella samarbeten är det dessutom viktigt att samtliga parter har koll på vilka lagar och regler som gäller i de inblandade länderna. Även om det internationellt råder bred konsensus om vad som utgör kärnan i god forskningssed så skiljer sig olika länder åt med avseende på regelverk och organisation för etikprövning och dylikt. Detta gör det svårt att ställa upp några detaljerade generella rekommendationer, men här följer en lista på några saker som kan vara bra att tänka på.

  • Den svenska etikprövningslagen har Sverige som geografiskt tillämpningsområde. All forskning som utförs i Sverige (och i övrigt är sådan att lagen är tillämplig) är prövningspliktig, även om den finansieras eller utförs av en utländsk aktör.
  • Utländska aktörer kan ibland begära garantier för att vissa organ, strukturer eller rutiner finns på plats i potentiella samarbetspartners organisation, t.ex. kommittéer för etikprövning eller riktlinjer och rutiner för att hantera misstankar om oredlighet i forskning. Eftersom sättet på vilket dessa saker hanteras och regleras varierar mellan olika länder finns det vid internationella samarbeten en ökad risk för missförstånd mellan aktörerna. Därför är det viktigt att hålla sig välinformerad om vad som gäller för samtliga inblandade aktörer samt att vara extra tydlig i kommunikationen. (För information om vad som gäller i olika europeiska länder, se t.ex. European Network of Research Integrity Offices och European Network of Research Ethics Committees.)
  • I alla typer av samarbeten är det viktigt att i avtal reglera tillgången till forskningsdata för de ingående parterna. Dels är det viktigt att själv ha tillgång till de data man baserar sina resultat på, dels är det viktigt att kunna lämna ut materialet till andra forskare för vetenskaplig granskning samt till utredande organ vid misstankar om avvikelser från god forskningssed. Stockholms universitet erbjuder forskningsstödjande tjänster för hantering, lagring, publicering och bevarande av forskningsdata (information om dessa tjänster finns här).
  • Det är viktigt att se till att alla berörda aktörer är införstådda med vilka regler som gäller kring sådant som offentlighet och sekretess, särskilt vid internationella samarbeten då lagstiftningen kan variera mellan berörda länder.

Som alltid gäller vissa krav på hur material som innehåller personuppgifter hanteras och när det gäller överföring av sådant material till andra länder finns det särskilda regler som måste följas. (På Integritetsskyddsmyndighetens webbsidor finns mer information om detta.)

Om du har frågor kring detta eller behöver hjälp med etikfrågor inom ramen för ett samarbetsprojekt är du välkommen att kontakta etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.