Information in English about ethics requirements from funding agencies

Vetenskapsrådet är en av de svenska finansiärer som redan i ansökningsstadiet efterfrågar en redogörelse för vilka etiska frågor som forskningen aktualiserar och hur de behandlas i forskningsarbetet, samt hur forskningens frågeställningar och förväntade resultat motiverar forskningens genomförande, mot bakgrund av de aktualiserade etiska frågorna. Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver inte skickas till Vetenskapsrådet. Det är den sökande och medelsförvaltaren som ansvarar för att nödvändiga tillstånd och godkännanden finns samt att projektet (eller motsvarande) bedrivs enligt god forskningssed, vilket bekräftas genom deras godkännande av villkoren i bidragsbeslutet. (För mer info, se här.)

Andra finansiärer har mer utarbetade procedurer för att säkerställa att finansierade projekt lever upp till de etiska kraven. I detta avseende utmärker sig EU-kommissionen, som i samband med ansökan inom Horizon 2020 kräver en omfattande självutvärdering med avseende på etiska frågor. Om projektet går vidare i ansökningsprocessen utförs en bedömning, vars fulla omfattning beror på resultatet i olika steg, från ”pre-screening” till fullständig utvärdering av en programkommitté och slutligt avgörande genom kommissionsbeslut. Om det bedöms vara nödvändigt kan kommissionen ställa krav på olika uppföljningsåtgärder, t.ex. att en särskild expertgrupp för etik engageras inom ramen för projektet.

Som dessa två exempel visar skiljer sig olika finansiärer åt när det gäller graden av inblandning i arbetet med att säkerställa att forskningen utförs i enlighet med gällande lagar och god forskningssed. Det är dock viktigt att komma ihåg att det yttersta ansvaret för detta alltid vilar på den enskilde forskaren.

Om du har frågor om detta eller behöver hjälp med etikdelen i din ansökan är du välkommen att kontakta etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.