Information in English about good practice and misconduct in research

God forskningssed

Oredlighet i forskning

Hantering av misstankar om oredlighet

Anmälan

Frågor om god forskningssed och oredlighet i forskning

God forskningssed

Enligt Högskolelagen (1992:1434) ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas i högskolornas verksamhet (3a§). Det finns ingen exakt definition av ”god forskningssed” eller motsvarande engelska termer. Det kan beskrivas som ”den moraliska praxis som utvecklas då forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället kritiskt reflekterar kring forskningsverksamheten” (SOU 1999:4), eller som ”de samlade etiska kraven på hur god forskning bör bedrivas” (God forskningssed, VR, 2017). I detta anses ofta ingå krav på objektivitet, opartiskhet och oberoende, ärlighet i kommunikation, öppenhet och tillgänglighet när det gäller metoder och resultat, att medvetet granska och redovisa sina utgångspunkter, att inte stjäla resultat etc. från andra, att ge rättvisande referenser och erkännande, att hålla god ordning i sin forskning och sträva efter att bedriva den utan att skada människor, djur eller miljö, samt att värna framtidens forskare (se även The European Code of Conduct for Research Integrity).

Oredlighet i forskning

När det gäller ”oredlighet i forskning” finns det heller ingen globalt accepterad definition, men vanligtvis används det för att beteckna särskilt allvarliga avsteg från god forskningssed. Kärnan i begreppet anses vara fabricering, förfalskning och plagiat (vanligen förkortat till FFP; se t.ex. OECD 2008), men det kan även anses inkludera andra företeelser som t ex. stöld, felaktigt hävdande av författarskap, försvårande av vetenskaplig granskning, felaktig redovisning av finansiering, underlåtenhet att söka och följa etiska tillstånd, obehörigt användande av information given i förtroende, förtigande eller undertryckande av resultat eller uppgifter, avsteg från god forskningssed, samt spridning av falska eller förvrängda resultat. Vanligtvis krävs också uppsåt eller grov oaktsamhet för att en avvikelse från god sed skall räknas som oredlighet.

I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning som trädde i kraft den 1 januari 2020 definieras oredlighet i forskning så här: "en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning". Läs gärna utredningen där lagen föreslogs och regeringens proposition.  

Hantering av misstankar om oredlighet

Enligt lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ska från och med den 1 januari 2020 misstankar om oredlighet i forskning (se ovan) prövas av en särskild statlig nämnd, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Övriga avvikelser från god forskningssed än de som inryms i definitionen av oredlighet ska hanteras av respektive lärosäte. Vid Stockholms universitet ansvarar Rådet för god forskningssed (tidigare benämnt Etiska rådet) för utredning av misstankar om sådana avvikelser. Rådet utgörs av följande ledamöter: vicerektorerna, dekanerna inom Humanistisk-samhällsvetenskapliga området och prodekanus från Naturvetenskapliga området samt lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen. Rådet får även tillkalla andra personer för att exempelvis närvara vid ett möte eller yttra sig över ett ärende. Arbetsordningen för Rådet för god forskningssed finns här. Information om universitetets hantering av frågor som rör misstankar om oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed finns här

Anmälan

Anmälan om misstänkta avvikelser från god forskningssed ska göras hos rektor. Anmälan bör vara skriftlig. Det finns även möjlighet att anmäla till annan befattningshavare än rektor, i vilket fall denne skyndsamt ska vidarebefordra anmälningen till rektor.

Från och med den 1 januari 2020 överlämnar Stockholms universitet ärenden som rör misstanke om avvikelser från god forskningssed som inryms i den nya definitionen av oredlighet i forskning (se ovan) vidare för utredning vid den statliga Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Det är också möjligt att göra anmälan om misstänkt oredlighet i forskning enligt den nya definitionen direkt till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning vars kontaktuppgifter finns här.

Frågor om god forskningssed och oredlighet i forskning

Om du har mer allmänna frågor om god forskningssed eller oredlighet i forskning är du välkommen att kontakta etikstödfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd: etik@fs.su.se