Information in English about resources and links

Stockholms universitets forskningsetiska policy: Policyn riktar sig främst till alla som bedriver eller deltar i forskning eller forskningsliknande verksamhet vid universitetet, men även till andra medarbetare och studenter. Policyn syftar även till att ge utomstående en bild av universitetets övergripande syn på detta arbete.

Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed: Här beskrivs hur misstankar om oredlighet och andra avvikelser från god forskningssed i forskning vid Stockholms universitet ska hanteras. Ansvarigt organ för utredningar vid Stockholms universitet är Rådet för god forskningssed, vars arbetsordning finns här.  

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning: Denna nationella nämnd utreder sedan den 1 januari 2020 misstankar om oredlighet i forskning i enlighet med lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen föreslogs i propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (prop. 2018/19:58), som i sin tur hade sin grund i Oredlighetsutredningens betänkande med samma namn (SOU 2017:10).

Etikprövningsverktyget: Stödverktyg för dig som behöver avgöra huruvida ett visst forskningsprojekt är etikprövningspliktigt enligt lag (2003-460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vissa förändringar i lagen föreslogs i propositionen Etikprövning av forskning-tydligare regler och skärpta straff (prop. 2018/19.165). Förändringarna beskrivs i korthet här.

Forskningsdata vid Stockholms universitet: Forskningsstödjande tjänster för hantering, lagring, publicering och bevarande av forskningsdata.

Etikprövningsmyndigheten: Hit vänder du dig om du behöver ansöka om etikprövning för ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP): ÖNEP är överklagandeinstans för etikprövningsärenden och har tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

Information om datahantering från Svensk Nationell Datatjänst: Här hittar du information om vad datahantering innebär, tillsammans med guider och råd gällande dina data.

CODEX: En webbplats med länkar till forskningsetiska regler och riktlinjer och översikter om etik i forskningen.

Registerforskning.se: en webbplats där du finner information och stöd kring registerbaserad forskning. 

Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen): Den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På deras hemsida finns en hel del information om personuppgiftsbehandling i forskning.

Djurförsök.info: Fakta om djurförsök i forskningen från Vetenskapsrådet och åtta av Sveriges universitet och högskolor.

God forskningssed: I denna publikation från Vetenskapsrådet diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.

Information och vägledning avseende H2020 Ethics appraisal procedure

OECD Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct (2008)

The European Code of Conduct for Research Integrity

European Network of Research Integrity Offices

European Network of Research Ethics Committees