Handläggningsordning för hanteringen av frågor om vetenskaplig oredlighet vid Stockholms universitet: Här beskrivs hur misstankar om oredlighet i forskning ska anmälas, utredas etc. Ansvarigt organ är Etiska rådet, vars arbetsordning finns här.

Etikprövningsverktyget-ett stödverktyg för dig som behöver avgöra huruvida ett visst forskningsprojekt är etikprövningspliktigt enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003-460).Vissa förändringar i lagen föreslås i propositionen Etikprövning av forskning-tydligare regler och skärpta straff (prop. 2018/19.165)

Forskningsdata vid Stockholms universitet: Forskningsstödjande tjänster för hantering, lagring, publicering och bevarande av forskningsdata.

Etikprövningsmyndigheten: Hit vänder du dig om du behöver ansöka om etikprövning för ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP): ÖNEP är överklagandeinstans för etikprövningsärenden och har tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Här finns även en expertgrupp för oredlighet i forskning.

Information om datahantering från Svensk Nationell Datatjänst: Här hittar du information om vad datahantering innebär, tillsammans med guider och råd gällande dina data.

CODEX: En webbplats med länkar till forskningsetiska regler och riktlinjer och översikter om etik i forskningen.

Registerforskning.se: en webbplats där du finner information och stöd kring registerbaserad forskning. 

Datainspektionen: Den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På deras hemsida finns en hel del information om personuppgiftsbehandling i forskning.

Djurförsök.info: Fakta om djurförsök i forskningen från Vetenskapsrådet och åtta av Sveriges universitet och högskolor.

God forskningssed: I denna publikation från Vetenskapsrådet diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.

Lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (2019:504) träder i kraft den 1 januari 2020. Den föreslogs i propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning prop. 2018/19:58), som i sin tur har sin grund i Oredlighetsutredningens betänkande med samma namn (SOU 2017:10).

Information och vägledning avseende H2020 Ethics appraisal procedure

OECD Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct (2008)

The European Code of Conduct for Research Integrity

European Network of Research Integrity Offices

European Network of Research Ethics Committees