EU-finansierade projekt är ett åtagande för hela universitetet, vilket gör att avtalsförberedelser (”Grant Agreement Preparation”) handläggs av universitetets centrala förvaltning i samarbete med den institution där projektet är placerat. Tabellen nedan visar olika steg fram till signering av avtal. Din handläggare vid Avdelningen för forskningsstöd ansvarar för att varje steg i arbetsprocessen genomförs fram tills avtalet är undertecknat samt att ett projektkonto har öppnats i universitets ekonomisystem.

Chefen vid avdelningen undertecknar alla EU-avtal, på rektors delegation, efter godkännande från prefekt och samråd med berörd vicerektor. Därför behöver ansvarig forskare diskutera projektet med sin prefekt (eller motsvarande) så tidigt som möjligt. En jurist vid ledningskansliet granskar alla avtal. Handläggaren håller forskare och ekonomiansvarig vid institutionen underrättade. 

 
ARBETSSTEG ANSVAR
Handläggare vid Forskningsstöd läggs till projektet i Funding & Tender Portal med roll som ”Coordinator/Participant Contact” Projektansvarig forskare vid SU
Handläggare vid Forskningsstöd läggs till på sändlistan för projektkoordinators administrativa utskick Projektansvarig forskare vid SU
Fördelning av roller i Funding & Tender Portal för övriga medverkande i projektet vid SU samt administratörer Avdelningen för forskningsstöd
Godkännande från prefekt samt samråd med berörd vicerektor Avdelningen för forskningsstöd
Signering av Declaration of Honor Avdelningen för forskningsstöd
Signering av Grant Agreement (GA) Avdelningen för forskningsstöd
Projektupplägg i ekonomisystemet Avdelningen för forskningsstöd
Uppstartsmöte – ett möte med ekonomiadministratör på institutionen och gärna med ansvarig forskare Avdelningen för forskningsstöd

 

Våra kontakter
Lars Emrén (forskningssekreterare)
Mikko Roos (forskningssekreterare)