Alexander von Humboldt Stiftung/Foundation
stöder akademiskt samarbete mellan excellenta internationella forskare på minst postdoktoral nivå genom en mångfald av sponsorprogram för arbete i Tyskland tillsammans med tyska kollegor.

Arvsfonden
ger stöd till utveckling av verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

American Educational Research Association (AERA)
ger stöd för att stimulera forskning rörande amerikanska utbildningsfrågor med hjälp av data från storskaliga amerikanska och internationella dataset som erhållit stöd från National Center for Education Statistics, National Science Foundation (NSF), och andra amerikanska federala finansiärer, samt öka antalet forskare inom utbildningsvetenskap som använder dessa dataset.

American Musicological Society
stöder via anslag, priser och utmärkelser forskning inom musikens olika områden med fokus på utbildning och vetenskap.

American Society for Theatre Research
utdelar eller samordnar flera utmärkelser, anslag, stipendier och priser till stöd för excellens inom teater- och performance-forskning.

Arizona State University
stöder amerikanska och internationella gästforskares vistelse vid Institute for Humanities Research under en termin.

Arnold Schönberg Center Foundation
ger anslag för arbete vid Arnold Schönberg Center i Österrike med projekt relaterade till Arnold Schönbergs liv och verk.

Association for Education in Journalism and Mass Communication
ger stöd i form av ett antal priser/utmärkelser för att uppmuntra kommunikationsforskning i vid bemärkelse.

Autonomous Government of Catalonia
delar ut det internationella priset Premi Internacional Catalunya till en person vars kreativa arbete väsentligt bidragit till utvecklingen av kulturella, vetenskapliga eller humanistiska värderingar någonstans i världen. Priset är värt 100 000 euro.

Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation
ger stöd till forskning generellt, och framförallt konst och samhällsvetenskaplig forskning.

Berit Wallenbergs Stiftelse
främjar huvudsakligen forskning inom arkeologi samt konstvetenskap.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info. Gäller "Projekt av större storlek" för BWS.

Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning
delar ut stipendier till forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap samt dessa ämnens hjälpvetenskaper, i Sverige och utomlands.

Bogliasco Foundation
delar ut stipendier, bl.a. för vetenskaplig forskning inom följande discipliner: arkeologi, arkitektur, klassiska studier, dans, film eller video, historia, landskapsarkitektur, litteratur, musik, filosofi, teater och bildkonst.

British Academy/The Royal Academy of Engineering/The Royal Society
delar ut stipendier till postdoktorala forskare inom natur- och samhällsvetenskaperna, ingenjörsvetenskap och humaniora för arbete vid brittiska forskningsinstitutioner under två år.

Brocher Foundation
ger stöd till flerdisciplinär fördjupning och forskningsprojekt rörande de etiska, juridiska och sociala konsekvenserna av ny medicinsk forskning och medicinska teknologier för mänskligheten.

Brottsförebyggande rådet
utdelar priset ”The Stockholm Prize in Criminology” utdelas för framstående insatser inom den kriminologiska forskningen eller för praktisk tillämpning av forskningsresultat när det gäller brottsbekämpning och främjande av mänskliga rättigheter.

Brottsoffermyndigheten
ger medel för brottsofferinriktade projekt och verksamheter.

Camargo Foundation
delar ut stipendier för projekt inom humaniora och samhällsvetenskap relaterade till fransk och franskspråkig kultur.

Canon Foundation in Europe
delar ut forskningsstipendier till högt kvalificerade disputerade forskare (eller minst innehavare av mastersexamen) för forskning i Japan under 3 månader till 1 år.

Carina Aris Minnesfond
ger medel för att vidareutveckla och stödja svensk danskonst.

Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences
delar ut stipendier för vetenskaplig forskning vid CASBS inom områdena antropologi, ekonomi, politisk vetenskap, psykologi och sociologi (men även humanister, lärare, lingvister och biologer har erhållit stöd).

Clara Lachmanns Stiftelse
är en skandinavisk kulturfond som ger bidrag till ändamål till som har en klar skandinavisk inriktning och omfattas av mer än ett skandinaviskt land (Danmark, Färöarna, Island, Norge och Sverige). Stöd ges exv. till deltagande i kongresser, möten och symposier samt i undantagsfall enskilda studier i annat skandinaviskt land i de fall då studiemedel ej utgår, till anordnande av kongresser, möten och symposier, och till andra aktiviteter som kan befrämja den skandinaviska samkänslan, exempelvis spridande - genom utgivande av publikationer eller på annat sätt, som må finnas lämpligt - av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning.

Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology
stöder konstnärlig, vetenskaplig och teknologisk forskning inom stiftelsens intresseområde: att klargöra samspelet mellan människa och teknologi. “Please note that grants for the Foundation’s programs have been allocated until the end of 2009 and their beneficiaries have been notified. The Foundation will not consider grant requests until further notice.”

Ekmanstiftelserna
främjar huvudsakligen undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning genom stöd från de sex stiftelserna.

Ellen Key institutet
ger bidrag till vetenskaplig forskning inom humaniora.

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse
ger medel till vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området och inom fotografin.

Estrid Ericsons Stiftelse
ger bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Bidrag kan ges till utbildning utomlands, studieresor, deltagande i symposier och workshops, kursavgifter, material och till sådana projekt och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur.

Europeiska forskningsrådet - ERC
ERC ger stora bidrag till enskilda forskare eller forskargrupper som själva har definierat sitt forskningsprojekt. När ERC väljer ut de projekt som föreslås finansiering, så är det helt och hållet forskningens kvalitet och kreativitet (excellens) som styr beviljande. ERC:s stöd till forskning vänder sig till alla forskningsinriktningar.

European Science Foundation (ESF)
främjar vetenskap av hög kvalitet på genom att underlätta samarbete och samverkan inom europeisk forskning. Forskningsområden som ESF stöder inkluderar: medicinsk vetenskap, livs- och miljövetenskaperna, fysik och ingenjörsvetenskaperna, samhällsvetenskap, m m.

European University Institute
stöder internationalisering inom ekonomi, sociala och politiska vetenskaper, juridik eller historia genom stipendier och utbildningsprogram.

Europeiska kommissionen: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
utlyser bidrag ur två program;
Erasmus+ (2014-2020) ger bidrag till flera olika aktiviteter inom områdena utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Erasmus+programmet gör det möjligt för studenter, praktikanter, personal och volontärer att tillbringa en tid utomlands för att främja kompetensutveckling. Inom ramen för programmet kan även organisationer ges stöd för att arbeta i transnationella partnerskap och för att dela innovativa lösningar inom Erasmus+ områden.
Europe for Citizens prioriterar under 2015;
1: Europeisk hågkomst – i samband med 70-årsdagen för andra världskrigets slut prioriteras projekt som fokuserar på andra världskriget och den ökning av intolerans som eskalerade i detta brott mot mänskligheten, samt konsekvenserna nämnda krig haft på arkitektur i Europa under efterkrigstiden.
2: Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang – Debattera om Europas framtid: I den pågående diskussionen om EU i tider av ekonomisk kris och efter valet för Europaparlamentet 2014, finns det behov av ytterligare fördjupning i samtalet om EU:s framtid. Debatten bör baseras på kunskap genom historien och särskilt beakta de konkreta resultaten av EU, och stimulera nya former av medborgardeltagande samtidigt som de befintliga förstärks.

Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet för EU-intern politik
stöder projekt som exempelvis syftar till att ge extern expertis inom generaldirektoratets ansvarsområden vilka omfattar organisationen av arbetet i Europaparlamentets utskott inom området EU-intern politik samt utövandet och utvecklingen av Europaparlamentets lagstiftnings- och kontrollmakt. Utlysningar publiceras i TED (Tenders electronic daily), ett tillägg till Europeiska unionens officiella tidning.

Europeiska kommissionen: Generaldirektoratet för utbildning och kultur
stöder genom olika program utbildning, forskning, utveckling och reflektion om europeisk integrering vid institutioner inom högre utbildning samt kulturområdet, t.ex. ”Lifelong Learning Programme” och ”Culture Programme”.

Europeiska kommissionen: DG Justice
Ger bidrag genom Rights, Equality and Citizenship Programme som ska bidra till en fortsatt utveckling av ett Europa där jämlikhet och rättigheter för personer som är inskrivna i fördraget, såväl som  de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, främjas och skyddas. De typer av åtgärder som finansieras är bland annat utbildningsverksamhet (personalutbyte, workshops, utveckling av utbildningsmoduler), samarbetsinsatser (utbyte av god praxis, expertgranskningar, utveckling av IKT-verktyg), konferenser och analysverksamhet (studier och datainsamling, utveckling av gemensamma metoder, indikatorer, undersökningar, utarbetande av guider).

EU:s ramprogram för forskning och innovation- Horizon 2020
Storsatsningen Horizon 2020 är EU:s ramprogram som fördelar ca 80 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2014-2020. Här finns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar och stöd till infrastruktur och forskning i tematiskt inriktade konsortier.

Finlands Akademi
finansierar högklassig och innovativ forskning samt sådan forskning som siktar till nya vetenskapliga genombrott.

Fondation de l’École Normale Supérieure
stöder internationellt framstående vetenskapliga forskare inom livsvetenskaperna, humaniora och samhällsvetenskap, tillämpad vetenskap och nya teknologier genom ”International Blaise Pascal research chairs”, d v s 12 månaders forskningsvistelse vid en eller flera kända högre utbildnings- eller forskningsinstitutioner i Paris eller Île-de-France.

Fondet för Dansk-Svensk Samarbejde
stöder forskningsprojekt och studier som syftar till att öka förståelsen mellan länderna inom kultur och andra områden.

Ford Foundation
stöder innovativa människor och organisationer som arbetar för att reducera fattigdom och orättvisa, och som främjar demokratiska värderingar, internationellt samarbete och mänskliga framsteg.

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner
stöder svensk, företrädesvis humanistisk forskning rörande Främre Orienten, huvudsakligen Turkiet genom att utdela stipendium till enskild person som stöd för projektarbete inom ramen för verksamhetsområdet för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Projektarbetet kan vara såväl ett led i akademisk forskning som populärvetenskapligt arbete.

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
utdelar årligen stipendium och pris avsett att främja forskning och studium inom svenska Institutets i Rom verksamhetsområde (ämnesområden med anknytning till Italien, särskilt Rom och romersk kultur) respektive belöna en person som gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom.

Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse
främjar konstnärlig forskning och övrig forskning inom kulturområdet.

Google
stöder samarbete mellan Google och akademi genom att dela ut medel till projekt som i bred mening syftar till att öka tillgänglighet till information. Områden av särskilt intresse är: ”economics and market algorithms; education innovation; geo/maps; health; information retrieval, extraction, and organization; machine learning and data mining; machine translation; mobile; multi-media search and audio/video processing; natural language processing; policy and standards; security and privacy; social systems; speech; structured data and database management; software and hardware systems infrastructure; human-computer interaction”.

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse
främjar vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.

Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur: Resebidrag till doktorander och bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar
ger bidrag till doktoranders kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete och 500 000 kr som bidrag till tryckningen av doktorsavhandlingar. Ämnet för doktorsavhandlingen skall vara av den karaktären att det anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur.

Harry Ransom Humanities Research Center/University of Texas at Austin
utdelar årligen 50 forskarstipendier inom humaniora, inkl. litteratur, fotografi, film, konst, scenkonst, musik och kulturhistoria.

Harvard Law School
ger stöd för ett års avhandlingsarbete avseende förhandling och relaterad alternativ konfliktlösning under “The Program on Negotiation Graduate Research Fellowships” inom ämnesområdena ekonomi, psykologi, sociologi, antropologi, internationella relationer, policyforskning, stadsplanering, handel och juridik.

Harvard University/Belfer Center
utdelar stipendier, “Belfer Center fellowships in science and international affairs”, inom fem programområden på pre- och postdoktoral nivå: internationell säkerhet; naturvetenskap, teknologi och policyforskning; inomstatlig konflikt och konfliktlösning; religion i internationella affärer; och Dubai-initiativet.

Harvard University/Radcliffe Institute for Advanced Study
utdelar bl.a. forskarstipendier, “Individual fellowships in the creative arts, humanities and social sciences”.

Hastings Center
ger via sitt “Visiting Scholar Program” stöd till forskare från akademi, medicin, juridik och media, samt studerande/doktorander inom humaniora och naturvetenskap för studier med bioetisk relevans.

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
ger bidrag för bedrivande av vetenskaplig forskning, företrädesvis till kvalificerade forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. 

Henry Moore Foundation
ger anslag till forskning och utveckling samt ettåriga postdoc-stipendier för vistelse vid ett brittiskt universitet inom området historisk och modern skulptur. Applications are welcome from scholars, curators and artists who are interested in working on historic and contemporary sculpture using the resources available to them at the institute. Fellows will be offered accommodation, travelling expenses and a per diem allocation for up to one month.

Indiana University
ger stipendier för forskning inom ett stort antal områden samt ger tillgång till bibliotekets samlingar.

Infinity Foundation
ger två typer av anslag: 1) stöd till icke-vinstdrivande organisationer inom breda programområden, bl.a. forskning och utbildning; 2) stöd för resor, stipendier och studier som klargör och integrerar filosofi, religion, naturvetenskap, psykologi och icke-traditionella ockulta discipliner, samt sammanbrygga österländska filosofier med västerländskt tankesätt.

Institute for Humane Studies
ger stipendier till internationella studenter och forskarstuderande som vill utforska principer, metoder och inrättningar nödvändiga för ett fritt samhälle och individuell frihet genom sitt akademiska arbete.

International Balzan Prize Foundation
utdelar årligen 4 individuella priser à 1 miljon schweiziska francs (CHF; motsv. c:a 6,8 MSEK) för distinktion inom de bredare områdena litteratur, moral- och konstvetenskaperna (2 st), samt fysik, matematik, naturvetenskap, och medicin (2 st). 2010 års Balzan Prizes utdelas inom följande områden: ”European History, 1400-1700 (including the British Isles)”; ”The History of Theatre in All Its Aspects”; ”Stem Cells: Biology and potential applications”; and ”Mathematics (pure or applied)”. Högst var 3:e år utdelas även pris om 2 miljoner CHF inom området humaniora, fred och brödraskap mellan folk.

International Council for Canadian Studies
stöder internationella forskares studier, forskning, undervisning och publicering om Kanada inom alla discipliner.

Internationella handelskammaren
stöder ekonomiskt och tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande i ett internationellt perspektiv.

Irish Research Council
sponsrar frontforskning inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap, bl.a. genom postdoc-stipendier, med syfte att skapa ny kunskap och expertis till gagn för Irlands ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 

Italienska Kulturinstitutet i Stockholm
ger samlad information om jobb- och studiemöjligheter, stipendier, vetenskapligt samarbete, priser och utmärkelser inom språk- och kultursfären med italiensk relevans.

J Paul Getty Trust
ger gästforskaranslag och stipendier för internationella forskares vistelse vid Getty Center i Los Angeles. Stöd kan ges till pre- och postdoktorala samt etablerade forskare inom konstvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap.

Jacobs Foundation
ger anslag för avhandlingar rörande informationsteknologi som främjar datoranvändning med syfte att undersöka psykologiska, sociala, utbildnings- och samhällsvillkor under vilka datorfärdigheter kan uppnås av barn och missgynnade ungdomar.

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
stöder forskare vid japanska forskningsinstitutioner att inbjuda gästforskare från andra länder till Japan för att delta i samarbetsprojekt.

Japanese Association of University Women
ger stöd till forskning eller avancerade studier i Japan under minst tre månader på Masters- eller doktorandnivå (krav på medlemskap i IFUW och akademisk utbildning på minst kandidatnivå eller motsvarande).

Japanska Ambassaden i Sverige
stödjer genom ”Japanese government (monbukagakusho) scholarship - teacher training students” svenska lärare som önskar studera eller forska om skolundervisning vid ett japanskt universitet.

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse
ger stipendier och projektbidrag till kvalificerade forskare inom naturvetenskap, juridik, ekonomi, medicin eller kultur.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
ger i huvudsak medel till grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknikbidrag (men även andra discipliner som anknyter till dessa) för forskningsprojekt av hög potential, samt stöd till individer (alla discipliner), bl.a. inom karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

Konkurrensverket
ger forskningsbidrag till projekt som handlar om marknaders funktionsätt, effekter av konkurrensbegränsningar, verkningar av olika konkurrenspolitiska medel, effektivitet inom offentlig sektor samt marknader där avreglering sker eller har skett.

Korea Foundation: Field research fellowships
stöder Korea-relaterad forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, kultur och konst, samt komparativa studier i relation till Korea.

Kulturfonden för Sverige och Finland
främjar kulturell samverkan mellan Sverige och Finland.

Kulturrådet
ger stöd till forskning och utveckling inom kulturområdet.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
ger stipendier ur Hans Werthén-fonden till sökande inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik för c:a ett års vetenskapligt arbete, fortbildning eller företagsförlagt praktikarbete i en kvalificerad utländsk miljö.

Kungliga Patriotiska Sällskapet
ger anslag till främst humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Kungliga Vetenskapsakademien
utdelar forskningsanslag, priser och stipendier (bl a för postdoc, forskarutbyte och rekrytering) akademien inom naturvetenskap, matematik, medicin och humaniora.

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
ger medel för att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård.

Kurt Weill Foundation for Music
stöder arbeten som bidrar till allmänhetens förståelse och uppskattning av Kurt Weills musikaliska verk.

Landstinget Västernorrland
utdelar stipendier till personer som är mantalsskrivna i Västernorrland eller som genom sin kulturella verksamhet, eller på annat sätt, har nära anknytning till länet. Stipendierna är avsedda att användas till förkovran och vidareutbildning inom konstområdena litteratur, bildkonst, musik, dans, teater, film, foto eller annat jämställt område, under pågående eller avslutad högre konstutbildning.

Lars Salvius-föreningen
ger bidrag avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur.

The Law School Admission Council (LSAC)
stöder via sitt bidragsprogram forskning på enskilda områden som alla relaterar till LSAC:s mål; programmet omfattar projekt som utreder "precursors to legal training”, urval till juristutbildning, utbildning i juridik, och lagyrket.

Letterstedtska Föreningen
stöder nordiskt forskningssamarbete inom områdena industri, vetenskap och konst, även studiebesök i annat nordiskt land, och inköp av litteratur och utrustning till institutioner med nordisk inriktning.

Library of Congress
stöder särskilt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som använder bibliotekets omfattande samlingar. Interdisciplinär, tvärkulturell eller flerspråkig forskning välkomnas särskilt.

Ludvig Holbergs minnefond
delar ut pris till framstående internationella forskare och till yngre nordiska forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.

Lärarförbundet
utdelar stipendier i syfte att öka möjligheterna för förbundets doktorander att delta i nationella och internationella forskningskonferenser, möjliggöra fördjupningar av studierna samt få ostörd skrivtid.

Läromedelsförfattarnas Förbund
utdelar stipendier i syftet att uppmuntra forskning och forskningsbaserad utveckling med koppling till läromedel.

MacArthur Foundation
stöder forskning och policystudier om global migration och human mobilitet, den politiska beslutsprocessen (governance) och utveckling.

Magn. Bergvalls Stiftelse
ger medel för att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
ger bidrag till institutioner som bedriver vetenskaplig forskning till stöd för att främja vård och uppfostran av barn samt att stödja undervisning och utbildning.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

Marie Curie Actions (FP7 – People)
är EU:s program för forskarmobilitet med syfte att inom alla ämnesområden stärka enskilda forskares karriärutveckling inom både industri och akademi, samt strukturera deras utbildning på doktorand- eller postdoktoral nivå. Programmet ska uppmuntra rörlighet inom och utanför Europa. Marie Curie Actions ger postdoc-stöd, individuellt forskarstöd, stöd till forskarutbildning, partnerskap mellan industri samt till internationellt utbyte.

Modern Languages Association
ger priser och utmärkelser för att dess medlemmar ska ges möjlighet att dela och diskutera vetenskapliga rön, utbildningserfarenheter och akademiska trender.

Music Library Association
utdelar utmärkelser och forskningsanslag till bibliotekarier, arkivarier och andra som stöder och bevarar världens musikaliska arv.

NAMM Foundation
(tidigare International Foundation for Music Research) stöder vetenskaplig forskning som undersöker samband mellan musik och fysiskt och emotionellt välmående, särskilt avseende den åldrande befolkningen, musicerande hos ungdomar i riskgrupper, musikundervisning, etc.

National Gallery of Art/ Center for Advanced Study in the Visual Arts (CASVA)
stöder via gästforskarstipendier forskning inom bildkonstens historia, teori och kritik.

National Institutes of Health (NIH)
är den amerikanska statens forskningsråd för medicinsk och beteendevetenskaplig forskning.

National University of Singapore
delar ut stipendier till excellenta forskare inom samhällsvetenskap och humaniora från hela världen för fältstudier i Asien.

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences
delar ut stipendier för internationella forskare som vill bedriva vetenskapliga humanistiska eller samhällsvetenskapliga projekt vid institutet.

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
ger stöd för internationellt samarbete, m.m., och utlyser doktorandtjänster inom bildkonst, design och arkitektur tillsammans med Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture (Fonds BKVB).

New York Academy of Medicine
delar ut personliga stipendier ("The Paul Klemperer Fellowship in the History of Medicine") för vetenskapliga studier i medicinsk historia vid NYAM Library.

New York Public Library
ger stipendiestöd för arbete med samlingarna vid Humanities and Social Sciences Library.

New Zealand Government Treasury
ger gästforskarstipendier till akademiker för projekt av gemensamt intresse vid finansministeriet i Wellington, Nya Zeeland.

Newberry Library
stöder stipendiaters forskning och skrivarbete vid The Newberry Library, särskilt inom humaniora.

Nordiska Afrikainstitutet
främjar studier och forskning om det moderna Afrika och afrikarelaterade frågor i Norden och Afrika.

Nordiska kulturfonden
främjar det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.

Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS)
ger stöd till nordiskt forskningssamarbete i form av ”Eksplorative workshops” och ”NORDic COllaborative Research Projects” (NORDCORP).

Oak Foundation
ger anslag till global social- och miljöforskning inom ett antal prioriterade program.

Open Society Institute & Soros Foundations Network
delar ut anslag stipendier för forskning till individer och organisationer inom OSI:s fokusområden såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet, offentlighetsprincipen, civilsamhället och social gemenskap (utanförskap).

Paul Mellon Centre for Studies in British Art
ger stipendier till doktorander som forskar inom brittisk konst eller arkitektur för studier vid centret i London eller vid Yale Center for British Art i New Haven.

Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse
beviljar bidrag bland annat till högre akademiska studier, forskarutbyte, tryckning och översättning av vetenskapliga verk samt till anordnande av konstutställningar, konserter och föredrag, som utvecklar relationerna mellan Sverige och Belgien.

Qatar National Research Fund
stöder forskare på alla nivåer, från studenter till yrkesverksamma, för forskning inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och teknologi, medicin och hälsovetenskap, jordbruksvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, i Qatar eller i samarbete med forskare där.

Rice University
ger stipendiestöd till forskningsprojekt inom humaniora.

Ridderstads Stiftelse
ger stöd för pressforskning med historiskt perspektiv, reklamhistoria samt den grafiska teknikens och bokhantverkets historia.

Riksantikvarieämbetet
ger medel för forskningsprojekt som kan tillföra intressanta, men inom forskningen tidigare oprövade perspektiv på kulturmiljöarbetet.

Riksarkivet
ger bidrag och stipendium till arkivvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond
stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive teologi och juridik.

Saint Louis University: Mellon fellowship
stöder via ”Mellon fellowships” projekt som använder bibliotekets forskningssamlingar, särskilt mikrofilm av manuskript från Vatikanens bibliotek och andra institutioner, såväl som historiska jesuitdokument.

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
utdelar anslag och stipendier till organisationer, institutioner och enskilda personer i de nordiska länderna och Japan. Bidragen skall avse stöd till forskning, utveckling och utbildning inom naturvetenskap och teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt journalistik. Den årliga anslagssumman har under de senaste åren uppgått till cirka en miljon SEK.

Smithsonian Institution
utdelar forskningsstipendier för samarbete på predoktoral, postdoktoral och senior forskarnivå inom aktuella forskningsområden vid institutionens museer och forskningsorganisationer samt inom museivetenskap (inkl. utbildning, curation, konservatorskap, utställning, administration och andra museifunktioner och discipliner). (se även http://museumstudies.si.edu)

Society for Education, Music and Psychology Research (Sempre)
stöder interdisciplinär forskning inom psykologi och musik eller musikutbildning. Även resestipendier kan sökas.

Society for Ethnomusicology
stöder bl. a. forskning om etnisk amerikansk musik i USA och Kanada.

Sparbanksstiftelserna: Sparbanksstiftelsen Nya
ger forskningsbidrag till projekt inom näringsliv och kultursektorn samt utbildningssatsningar där projektets samhällsnytta och sociala profil är av hög prioritet.

Spencer Foundation
ger forskningsanslag inom utbildningsvetenskap.

Stanford University/The Freeman Spogli Institute for International Studies
utdelar ett antal stipendier, bl. a. Anna Lindh-stipendier, för forskning inom samhälls-, natur-, och teknikvetenskaperna, juridik, handel och humaniora.

Stiftelsen Arkus
ger forsknings- och utvecklingsprojektanslag inom området arkitektur.

Stiftelsen "C.M. Lerici"
erbjuder årligen stipendier avsedda för universitetsstuderande, doktorander, forskare och universitetslärare i följande ämnen: humaniora, musik, ekonomi, vetenskap, arkitektur.

Stiftelsen Framtidens kultur
främjar ett vitalt kulturliv genom att ge bidrag till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt.

Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet
stimulerar genom forskningsbidrag från Romanusfonden till vetenskaplig forskning om uppfinnandets villkor (tidigare har stöd erhållits bl a för forskning om ”Uppfinnares IPR-strategier”).

Siftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)
ger bidrag till svensk högre utbildning och forskning för att vidga internationella kontaktnät.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
bidrar till att söka lösningar på viktiga miljöproblem.

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning
stöder tillkomsten av rättsvetenskapliga verk genom direkta anslag till kvalificerade svenska forskare eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info. Gäller "Postdoktjänster" för SRF.

Stiftelsen Karl Staaffs Fond för frisinnade ändamål
stöder huvudsakligen forskningsprojekt inom politisk vetenskap, men även inom humaniora och samhällsvetenskap.

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
ger bidrag till svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden.

Stiftelsen Lars Hiertas minne
erbjuder stipendier om 5000-50000 kr. Finansieringen bör avse omkostnader för projektets genomförande.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
främjar humanistiska vetenskaper, teologi och juridik samt naturvetenskaper - inbegripet medicin.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
ger bidrag till universitet, högskolor och andra institutioner som bedriver vetenskaplig forskning eller utbildning.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

Stiftelsen Natur & Kultur
utdelar årligen Kulturpriset till en eller flera personer som har gjort en väsentlig insats på kulturområdet, samt bidrag till postdoktoral forskning inom av styrelsen utsedda forskningsinriktningar.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA)
ger bidrag till forskare vid svenska universitet, högskolor och andra svenska forskningsinstitut samt till svenska forskare vid Nordic Institute for Asian Studies (NIAS) i Köpenhamn genom SIDA:s Program för utvecklingsforskning.

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
stödjer yngre forskare verksamma vid svenska lärosäten via helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).

Svensk Presshistorisk Förening: Charlotte Reimersons stipendium
stöder press- och mediehistorisk forskning.

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
stöder främst humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till Turkiet och östra Medelhavsområdet.

Svenska föreningen för IT och juridik (ADBJ)
ger stipendier för konferensdeltagande, för spridning av forskningsresultat, och för bästa examensarbete inom rättsinformatik (juridik och IT).

Svenska industrins IP förening
stöder genom stipendiefonden studier inom det industriella rättsskyddet med intresse för den svenska industrin.

Svenska institutet
erbjuder både individuella forskare och institutioner att söka stöd för institutionellt samarbete, främst avseende utbyte på universitets- och högskolenivå.

Svenska Institutet i Rom
tilldelar stipendier för studier vid svenska institutet i Rom för forskning inom arkeologi, filosofi, konstvetenskap samt arkitektur.

Svenska kulturfonden
ger stöd för den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Sverige.

Sverige-Amerika Stiftelsen
möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA.

Sveriges advokatsamfund
stöder via stiftelser med advokatanknytning bl a rättsvetenskaplig forskning vid landets universitet och högskolor.

Swedish Fulbright Commission
stöder svenska postdoktorala akademiker som ämnar föreläsa och/eller bedriva avancerad forskning vid amerikanskt forskningsinstitut eller universitet.

Swedish Women’s Educational Association
stöder via stipendium komplettering och fördjupning av ett redan påbörjat examensarbete eller annan aktivitet som främjar svensk kultur i världen, och utdelar priset Årets svenska kvinna.

Svenska Fornminnesföreningen
delar ut stipendier för forskning inom medeltidens konst och kulturhistoria, inom förhistorisk, särskilt nordeuropeisk arkeologi, samt rörande äldre metallhantering.

Tech Museum of Innovation
delar ut pris till innovativa tekniska applikationer som förbättrar människans villkor; ett pris delas ut inom respektive område: hälsa, utbildning, miljö, ekonomisk utveckling och jämställdhet.

Thanks To Scandinavia Foundation
beviljar stipendier till skandinaviska studenter för universitetsstudier i USA, yrkes- och postdoc-stipendier inom området medicin/vård i USA, samt flera stipendier för vistelse vid universitet och utbildningscenter i Israel.

Torsten Söderbergs stiftelse
främjar vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

University of Edinburgh, the Institute for Advanced Studies in the Humanities (IASH)
utdelar bl.a. gästforskarstipendier (Visiting Fellowships) via sina stipendieprogram inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vetenskapsrådet
fördelar stöd till svensk grundforskning inom humaniora, medicin, natur-, samhälls-, teknik- och utbildningsvetenskaperna bl. a. i form av projektbidrag och postdoktoralt stöd med vetenskaplig kvalitet som viktigaste kriterium; huvuddelen av forskningsstödet går till forskarinitierade projekt.

VINNOVA
ger medel till innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.

Wallace Global Fund
stöder initiativ som syftar till att främja ett informerat och engagerat samhällsmedborgarskap, bekämpa orättvisor, samt att skydda naturens mångfald och de biologiska system som utgör grunden till allt liv.

Wenner-Gren stiftelserna
delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige, och för organiserande av internationella symposier som hålls i Sverige.

World Monuments Fund
ger stöd till projekt, fältarbete, utbildningsprogram och befrämjande av byggnadsvård och kulturminnesarv, bl.a. genom initiativ och program inom klimatförändringar, hållbar turism, modernism och europeiska fininteriörer.

Åke Wibergs stiftelse
stöder vetenskaplig forskning inom humaniora, samhällsvetenskap samt medicin.