Amnesty International
kämpar mot orättvisa och främjar mänskliga rättigheter. Organisationen delar ut pris ur The Ginetta Sagan Fund för att ge stöd till kvinnor som jobbar med att skydda friheten och livet för andra kvinnor och barn i områden där kränkning av de mänskliga rättigheterna är en vardag.

Arbetsrättsliga Föreningen
stöder arbetsrättslig forskning.

Brocher Foundation
ger stöd till flerdisciplinär fördjupning och forskningsprojekt rörande de etiska, legala och sociala konsekvenserna av ny medicinsk forskning och medicinska teknologier för mänskligheten.

Brottsförebyggande rådet
utdelar priset ”The Stockholm Prize in Criminology” för framstående insatser inom den kriminologiska forskningen eller för praktisk tillämpning av forskningsresultat när det gäller brottsbekämpning och främjande av mänskliga rättigheter.

Brottsoffermyndigheten
ger medel ur Brottsofferfonden till brottsofferinriktade projekt och verksamheter.

Centrum för rättvisa
värnar om enskildas fri- och rättigheter. Centret delar årligen ut stipendier för bästa examensuppsats samt för finansiering av en yngre jurists forskningsarbete.

Europeiska forskningsrådet- ERC
ERC ger stora bidrag till enskilda forskare eller forskargrupper som själva har definierat sitt forskningsprojekt. När ERC väljer ut de projekt som föreslås finansiering, så är det helt och hållet forskningens kvalitet och kreativitet (excellens) som styr beviljande. ERC:s stöd till forskning vänder sig till alla forskningsinriktningar.

Europeiska kommissionen: DG Justice
har två program;
Justice Programme ämnar bidra till den fortsatta utvecklingen av rättvisa, genom bland annat rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor samt brottmål och rättslig utbildning, inklusive språkutbildning på juridisk terminologi, i syfte att främja en gemensam rättskultur, inom Europa. De typer av åtgärder som finansieras är t.ex. utbildningsverksamhet (personalutbyte, workshops, utveckling av utbildningsmoduler), konferenser, samarbetsinsatser (utbyte av god praxis, expertgranskningar, utveckling av IKT-verktyg) och analysverksamhet (studier och datainsamling, utveckling av gemensamma metoder, indikatorer, undersökningar, utarbetande av guider).
Rights, Equality and Citizenship Programme ska bidra till en fortsatt utveckling av ett Europa där jämlikhet och rättigheter för personer som är inskrivna i fördraget, såväl som  de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, främjas och skyddas. De typer av åtgärder som finansieras är bland annat utbildningsverksamhet (personalutbyte, workshops, utveckling av utbildningsmoduler), samarbetsinsatser (utbyte av god praxis, expertgranskningar, utveckling av IKT-verktyg), konferenser och analysverksamhet (studier och datainsamling, utveckling av gemensamma metoder, indikatorer, undersökningar, utarbetande av guider).

EU:s ramprogram för forskning och innovation- Horizon 2020
Storsatsningen Horizon 2020 är EU:s ramprogram som fördelar ca 80 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2014-2020. Här finns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar och stöd till infrastruktur och forskning i tematiskt inriktade konsortier.

European University Institute
stöder internationalisering inom ekonomi, sociala och politiska vetenskaper, juridik eller historia genom stipendier och utbildningsprogram.

Familjens jurist
delar årligen ut stipendium på 20 000 kr till en student per institution vid fakulteterna i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå. Stipendiet delas ut för bästa slutuppsats inom svensk och internationell familjerätt.

forum vergabe
delar ut pris för bästa doktorsavhandling med relevans för offentlig upphandlingsrätt på nationell, europeiska och internationell nivå.

Foyen Advokatfirma
utdelar årligen ett stipendium på 15 000 kr till den student som skrivit den bästa uppsatsen inom miljörättsområdet.

Finlands Akademi
finansierar högklassig och innovativ forskning samt sådan forskning som siktar till nya vetenskapliga genombrott. Samtliga forskningsprojekt ska vara tvärvetenskapliga.

Ford Foundation
stöder innovativa människor och organisationer som arbetar för att reducera fattigdom och orättvisa, och som främjar demokratiska värderingar, internationellt samarbete och mänskliga framsteg.

Fulbright Sweden
främjar forskningsutbyte mellan Sverige och USA. Som svensk medborgare kan medel sökas för utbytesstudier, som ska pågå minst en termin, i USA inom alla ämnesområden utom medicin.

Harvard Law School
ger stöd för ett års avhandlingsarbete avseende förhandling och relaterad alternativ konfliktlösning under “The Program on Negotiation Graduate Research Fellowships” inom ämnesområdena ekonomi, psykologi, sociologi, antropologi, internationella relationer, policyforskning, stadsplanering, handel och juridik.

Harvard University
erbjuder “Belfer Center fellowships in science and international affairs”, vilket är stipendier inom fem programområden på pre- och postdoktoral nivå: internationell säkerhet; vetenskap, teknologi och policyforskning; inomstatlig konflikt och konfliktlösning; religion i internationellal affärer; och Dubai-initiativet.

The United States Holocaust Memorial Museum’s Center for Advanced Holocaust Studies
utlyser stipendium för att stödja forskning om Förintelsen. Forskningen kan göra inom alla akademiskt relevanta ämnesområden däribland historia, politik, litteratur, filosofi, lagar, sociologi etc.

Institute for Humane Studies
ger stipendier till internationella studenter och forskarstuderande som vill utforska principer, metoder och inrättningar nödvändiga för ett fritt samhälle och individuell frihet genom sitt akademiska arbete.

Internationella handelskammaren
stöder ekonomiskt och tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete om harmonisering av internationella regler för investeringar, kommunikationer, miljö och skatter eller därmed besläktad forskning som är av särskilt intresse för det svenska näringslivet och svenskt företagande i ett internationellt perspektiv.

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse
ger stipendier och projektbidrag till kvalificerade forskare inom naturvetenskap, juridik, ekonomi eller kultur.

Jusek
utser årligen de bästa och mest nytänkande uppsatserna inom utbildningsområdena juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommuninvest
finansierar kommunalekonomisk forskning med mycket bred inriktning men riktar sig främst till forskare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik.

Konkurrensverket
ger forskningsbidrag till projekt som handlar om marknaders funktionsätt, effekter av konkurrensbegränsningar, verkningar av olika konkurrenspolitiska medel, effektivitet inom offentlig sektor samt marknader där avreglering sker eller har skett.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
ger stipendier ur Hans Werthén-fonden till sökande inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik för c:a ett års vetenskapligt arbete, fortbildning eller företagsförlagt praktikarbete i en kvalificerad utländsk miljö.

Kungl. Vitterhetsakademin
delar årligen ut gästföreläsaranslag. Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna.

Lars Salvius-föreningen
ger bidrag till projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur.

The Law School Admission Council (LSAC)
stöder via sitt bidragsprogram forskning på enskilda områden som alla relaterar till LSAC:s mål; programmet omfattar projekt som utreder "precursors to legal training”, urval till juristutbildning, utbildning i juridik, och lagyrket.

Ludvig Holbergs minnefond
delar ut pris till framstående internationella forskare och till yngre nordiska forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.

Magn. Bergvalls Stiftelse
främjar vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.

Stiftelsen Marianne och Marcus Wallenberg
stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

Nordisk Skibsrederforening
ger stöd till svenska, norska och finska jurister som vill bedriva akademisk forskning inom sjörätt utanför Norden.

New Zealand Government Treasury
ger gästforskarstipendier till akademiker för projekt av gemensamt intresse vid finansministeriet i Wellington, Nya Zeeland.

Ragnar Söderbergs stiftelse
är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond
stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive teologi och juridik.

The Scandinavian Research Council for Criminology
främjar kriminologisk forskning genom att dela ut forskningsanslag och resebidrag.

The Skoll Foundation
stödjer, genom anslag, socialt entreprenörskap för att lösa viktiga globala problem, däribland rättvise- och rättighetsfrågor.

The society of construction law
stödjer utbildning inom entreprenadrätt (byggrätt) främst genom bidrag till läroböcker, samt delar årligen ett uppsatspris.

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
har som mål att främja bevarandet av svenska kulturella arv samt stärka humanistisk forskning inom närliggande områden, inkluderande forskning inom sociologi, juridik och teologi.

Stiftelsen för nordisk börsrättsforskning
grundades av professor Mårten Knuts år 2014. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning - främst rättsvetenskaplig sådan - med anslutning till börsverksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark och på Island. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att bevilja understöd och ordna seminarier samt andra skolningstillfällen och evenemang för networking.Stiftelsen tar emot ansökningar om forskningsanslag för fortsättningsstudier och post doc -forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Dessutom premierar stiftelsen studenter för framgångsrika pro gradu -avhandlingar.

För tilläggsinformation om stiftelsens verksamhet och ansökningsförfarandet, vänligen kontakta stiftelsens sekreterare Joel Kanervo.

Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet
stimulerar genom forskningsbidrag från Romanusfonden till vetenskaplig forskning om uppfinnandets villkor (tidigare har stöd erhållits bl a för forskning om ”Uppfinnares IPR-strategier”).

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)
ger bidrag till svensk högre utbildning och forskning för att vidga internationella kontaktnät, bl a via doktorandstipendier som möjliggör för forskarstuderande inom humaniora, teologi, religionsvetenskap, samhällsvetenskap och juridik att tillbringa en termin (minst fyra månader) vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
bidrar till att söka lösningar på viktiga miljöproblem.

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning (SRF)
delar ut bidrag för att främja tillkomsten av rättsvetenskapliga verk.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info. Gäller "Postdoktjänster" för SRF.

Stiftelsen Lars Hiertas minne
stöder enskilda forskares genomförande av vetenskapliga projekt inom alla ämnesområden, vanligen med anslag i storleksordningen 5 000 – 50 000 kronor.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
stöder projekt inom: humanistiska vetenskaper, inklusive teologi och juridik; naturvetenskaper, inbegripet medicin; konst och litteratur, inbegripet musik, dans, film m m; samt folkbildningsverksamhet.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
ger bidrag till universitet, högskolor och andra institutioner som bedriver vetenskaplig forskning eller utbildning.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

Svenska föreningen för IT och juridik (ABDJ)
ger stipendier för konferensdeltagande, för spridning av forskningsresultat, och för bästa examensarbete inom rättsinformatik (IT juridik).

Svenska industrins IP förening
stöder genom stipendiefonden studier inom det industriella rättsskyddet med intresse för den svenska industrin.

Svenska institutet
erbjuder både individuella forskare och institutioner att söka stöd för institutionellt samarbete, främst avseende utbyte på universitets- och högskolenivå. Bl a stöder man via ”College of Europe grants” studier vid ettåriga påbyggnadsutbildningar (i Brugge, Belgien och i Natolin, Polen) för studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer.

Sverige-Amerika Stiftelsen
möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA.

Sveriges advokatsamfund
stöder via stiftelser med advokatanknytning bl a rättsvetenskaplig forskning vid landets universitet och högskolor.

Sweden Japan Foundation
ger stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan inom ämnesområdena teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel.

Torsten Söderbergs stiftelse
främjar vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

The University of Leiden
utlyser Leiden University Excellence Scholarship programme: ett stipendium som ger möjligheten att studera mot en master’s examen på avancerad forskningskivå inom bland annat affärsrätt, skatterätt, folkrätt och internationella relationer.

The University of New South Wales
i Australien utlyser resestipendium för vistlse vid universitetets School of Taxation & Business Law där forskning kring ett gemensamt bestämt ämne ska bedrivas.

Vetenskapsrådet
fördelar stöd till svensk grundforskning med sikte på högsta vetenskapliga kvalitet och förnyelse. Huvuddelen av forskningsstödet går till projekt som initierats av forskarna själva.

VINNOVA
ger medel till innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.

Wallace Global Fund
stöder initiativ som syftar till att främja ett informerat och engagerat samhällsmedborgarskap, bekämpa orättvisor, samt att skydda naturens mångfald och de biologiska system som utgör grunden till allt liv.

Wenner-Gren stiftelserna
delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.