Astma- och Allergiförbundet
ger bidrag till forskning som vill främja en förbättrad hälsa och livskvalitet hos människor med allergi och annan överkänslighet.

Cancerfonden
ger medel för driftskostnader, anställande av personal, forskarmånader som avser att bereda möjlighet till forskningsledighet, att främja cancerforskningen genom att rekrytera yngre forskare till området, samt för kongress och resa.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
ger bidrag till forskning inom skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik samt vetenskapers tekniska tillämpningar.

Carnegiestiftelsen
ger bidrag till vetenskaplig forskning samt sådan undervisning och utbildning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse
ger medel till vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området och inom fotografin.

European Science Foundation (ESF)
främjar vetenskap av hög kvalitet på genom att underlätta samarbete och samverkan inom europeisk forskning. Forskningsområden som ESF stöder inkluderar: medicinsk vetenskap, livs- och miljövetenskaperna, fysik och ingenjörsvetenskaperna, samhällsvetenskap, m m.

Europeiska forskningsrådet- ERC
ERC ger stora bidrag till enskilda forskare eller forskargrupper som själva har definierat sitt forskningsprojekt. När ERC väljer ut de projekt som föreslås finansiering, så är det helt och hållet forskningens kvalitet och kreativitet (excellens) som styr beviljande. ERC:s stöd till forskning vänder sig till alla forskningsinriktningar.

EU:s ramprogram för forskning och innovation- Horizon 2020
Storsatsningen Horizon 2020 är EU:s ramprogram som fördelar ca 80 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2014-2020. Här finns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar och stöd till infrastruktur och forskning i tematiskt inriktade konsortier.

Finlands Akademi
finansierar högklassig och innovativ forskning samt sådan forskning som siktar till nya vetenskapliga genombrott.

Hjärnfonden
delar ut forskningsbidrag och postdoktorala stipendier till kvalificerad forskning inom hela det neurovetenskapliga området.

Hörselforskningsfonden
stöder medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation.

Irish Research Council
sponsrar frontforskning inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap, bl.a. genom postdoc-stipendier, med syfte att skapa ny kunskap och expertis till gagn för Irlands ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 

Jeanssons stiftelser

delar årligen ut forskningsanslag i storleksordningen 4-7 mkr. Forskare som i första hand kommer i fråga är disputerade forskare som fullgjort en postdoktoral utbildning och som är i färd med att bilda en egen grupp. Ansökningstider kungörs via Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och övriga medicinska fakulteter samt på stiftelsens hemsida.

Jerringfonden
delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
ger i huvudsak medel till grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknikbidrag för forskningsprojekt av hög potential, samt stöd till individer, bl.a. inom karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

Lars Erik Lundbergs stiftelser
stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser i företag.

Lars Salvius-föreningen
ger bidrag avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur.

Magn. Bergvalls Stiftelse
ger medel för att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.

MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
bidrar till att söka lösningar på viktiga miljöproblem.

National Institutes of Health (NIH)
är den amerikanska statens forskningsråd för medicinsk och beteendevetenskaplig forskning.

Naturvårdsverket
finansierar forskning inom viktiga områden för Naturvårdsverket.

Ragnar Söderbergs stiftelse
är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi
ger huvudsakligen svenska eller italienska forskare under 35 år stipendier för längre vistelser utanför hemlandet.

Stiftelsen Futura
stödjer studier där de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö beaktas.

Stiftelsen Lars Hiertas minne
erbjuder stipendier om 5000-50000 kr. Finansieringen bör avse omkostnader för projektets genomförande.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
främjar humanistiska vetenskaper, teologi och juridik samt naturvetenskaper - inbegripet medicin.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
ger bidrag till universitet, högskolor och andra institutioner som bedriver vetenskaplig forskning eller utbildning.

STINT - Siftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
ger bidrag till svensk högre utbildning och forskning för att vidga internationella kontaktnät.

Svenska institutet
erbjuder både individuella forskare och institutioner att söka stöd för institutionellt samarbete, främst avseende utbyte på universitets- och högskolenivå.

Sverige-Amerika Stiftelsen
möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA.

Sveriges geologiska undersökning
ger stöd till geovetenskaplig forskning.

Sweden Japan Foundation
ger stipendier för forskning på högskolenivå i Japan.

Torsten Söderbergs stiftelse
främjar vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Wahlgrenska stiftelsen
stöder medieutvecklingen genom att lämna bidrag till medieforskning, främst i form av anslag till projekt eller individuella stipendier.

Wenner-Gren stiftelserna
delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Vetenskapsrådet
fördelar stöd till svensk grundforskning med sikte på högsta vetenskapliga kvalitet och förnyelse. Huvuddelen av forskningsstödet går till projekt som initierats av forskarna själva.

VINNOVA
ger medel till innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.

Åke Wibergs stiftelse
ger bidrag till vetenskaplig forskning inom humaniora, samhällsvetenskap samt medicin.

Ångpanneföreningens forskningsstiftelse (ÅForsk)
verkar för teknisk utveckling, främst inom områdena energi, miljö, säkerhet, skogsindustriella processer och produkter samt andra material som kräver kvalificerad teknisk utrustning.