Arvsfonden
ger stöd till utveckling av verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation
ger stöd till forskning generellt, och framförallt konst och samhällsvetenskaplig forskning.

Brottsofferfonden
ger medel för brottsofferinriktade projekt och verksamheter.

Carnegiestiftelsen
ger bidrag till vetenskaplig forskning samt sådan undervisning och utbildning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.

Centrum för idrottsforskning
ger forskningsmedel till idrottsforskare.

European Science Foundation (ESF)
främjar vetenskap av hög kvalitet på genom att underlätta samarbete och samverkan inom europeisk forskning. Forskningsområden som ESF stöder inkluderar: medicinsk vetenskap, livs- och miljövetenskaperna, fysik och ingenjörsvetenskaperna, samhällsvetenskap, m m.

Svenska ESF-rådet: Socialfonden
verkar för regional konkurrenskraft, för sysselsättning och mot utslagning.

Europeiska forskningsrådet- ERC
ERC ger stora bidrag till enskilda forskare eller forskargrupper som själva har definierat sitt forskningsprojekt. När ERC väljer ut de projekt som föreslås finansiering, så är det helt och hållet forskningens kvalitet och kreativitet (excellens) som styr beviljande. ERC:s stöd till forskning vänder sig till alla forskningsinriktningar.

Europeiska kommissionen: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
utlyser bidrag ur två program;
Erasmus+ (2014-2020) ger bidrag till flera olika aktiviteter inom områdena utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Erasmus+programmet gör det möjligt för studenter, praktikanter, personal och volontärer att tillbringa en tid utomlands för att främja kompetensutveckling. Inom ramen för programmet kan även organisationer ges stöd för att arbeta i transnationella partnerskap och för att dela innovativa lösningar inom Erasmus+ områden.
Europe for Citizens prioriterar under 2015;
1: Europeisk hågkomst – i samband med 70-årsdagen för andra världskrigets slut prioriteras projekt som fokuserar på andra världskriget och den ökning av intolerans som eskalerade i detta brott mot mänskligheten, samt konsekvenserna nämnda krig haft på arkitektur i Europa under efterkrigstiden.
2: Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang – Debattera om Europas framtid: I den pågående diskussionen om EU i tider av ekonomisk kris och efter valet för Europaparlamentet 2014, finns det behov av ytterligare fördjupning i samtalet om EU:s framtid. Debatten bör baseras på kunskap genom historien och särskilt beakta de konkreta resultaten av EU, och stimulera nya former av medborgardeltagande samtidigt som de befintliga förstärks.

Europeiska kommissionen: DG Justice
Ger bidrag genom Rights, Equality and Citizenship Programme som ska bidra till en fortsatt utveckling av ett Europa där jämlikhet och rättigheter för personer som är inskrivna i fördraget, såväl som  de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, främjas och skyddas. De typer av åtgärder som finansieras är bland annat utbildningsverksamhet (personalutbyte, workshops, utveckling av utbildningsmoduler), samarbetsinsatser (utbyte av god praxis, expertgranskningar, utveckling av IKT-verktyg), konferenser och analysverksamhet (studier och datainsamling, utveckling av gemensamma metoder, indikatorer, undersökningar, utarbetande av guider).

EU:s ramprogram för forskning och innovation- Horizon 2020
Storsatsningen Horizon 2020 är EU:s ramprogram som fördelar ca 80 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2014-2020. Här finns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar och stöd till infrastruktur och forskning i tematiskt inriktade konsortier.

European University Institute
stöder internationalisering inom ekonomi, sociala och politiska vetenskaper, juridik eller historia genom stipendier och utbildningsprogram.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. 

Finlands Akademi
finansierar högklassig och innovativ forskning samt sådan forskning som siktar till nya vetenskapliga genombrott.

Formas
stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Handelsbankens forskningsstiftelser
stödjer samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

Hörselforskningsfonden
stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
stödjer forskning som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdering av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

Irish Research Council
sponsrar frontforskning inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap, bl.a. genom postdoc-stipendier, med syfte att skapa ny kunskap och expertis till gagn för Irlands ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 

Jerringfonden
delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
ger i huvudsak medel till grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknikbidrag (men även andra discipliner som anknyter till dessa) för forskningsprojekt av hög potential, samt stöd till individer (alla discipliner), bl.a. inom karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

Konkurrensverket
ger bidrag till forskning om konkurrens och upphandling.

Kronofogden
stöder forskning inom till exempel statsvetenskap, ekonomi, socialt arbete och rättssociologi för att resultaten ska komma till nytta för förebyggande arbete men också för att förstå och motverka orsakerna till överskuldsättning och ekonomiskt utanförskap på samhällsnivå.

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
ger medel för att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård.

Lars Erik Lundbergs stiftelser
stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser i företag.

Lars Salvius-föreningen
ger bidrag avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur.

Magn. Bergvalls Stiftelse
ger medel för att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
ger bidrag till institutioner som bedriver vetenskaplig forskning till stöd för att främja vård och uppfostran av barn samt att stödja undervisning och utbildning.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
bidrar till att söka lösningar på viktiga miljöproblem.

National Institutes of Health (NIH)
är den amerikanska statens forskningsråd för medicinsk och beteendevetenskaplig forskning.

Naturvårdsverket
finansierar forskning inom viktiga områden för Naturvårdsverket.

Nordiska Afrikainstitutet
främjar studier och forskning om det moderna Afrika och afrikarelaterade frågor i Norden och Afrika.

Nordiska rådet och ministerrådet
stödjer aktiviteter för att stimulera det nordiska samarbetet. Detta sker i form av projektbidrag, stipendier och utbytesprogram.

Ragnar Söderbergs stiftelse
är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Riksantikvarieämbetet
ger medel för forskningsprojekt som kan tillföra intressanta, men inom forskningen tidigare oprövade perspektiv på kulturmiljöarbetet.

Riksbankens Jubileumsfond
stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive teologi och juridik.

Sida
stödjer regionala forskningsnätverk som stärker den nationella forskningskapaciteten och ger stöd till forskare vid svenska institutioner för forskning om utvecklingsfrågor.

Stiftelsen Bankforskningsinstitutet
stödjer vetenskaplig forskning om finansiella institutioner och marknader.

Stiftelsen Lars Hiertas minne
erbjuder stipendier om 5000-50000 kr. Finansieringen bör avse omkostnader för projektets genomförande.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
främjar humanistiska vetenskaper, teologi och juridik samt naturvetenskaper - inbegripet medicin.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
ger bidrag till universitet, högskolor och andra institutioner som bedriver vetenskaplig forskning eller utbildning.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.

STINT - Siftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
ger bidrag till svensk högre utbildning och forskning för att vidga internationella kontaktnät.

Svenska institutet
erbjuder både individuella forskare och institutioner att söka stöd för institutionellt samarbete, främst avseende utbyte på universitets- och högskolenivå.

Sverige-Amerika Stiftelsen
möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA.

Sweden Japan Foundation
ger stipendier för forskning på högskolenivå i Japan.

Torsten Söderbergs stiftelse
främjar vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Wahlgrenska stiftelsen
stöder medieutvecklingen genom att lämna bidrag till medieforskning, främst i form av anslag till projekt eller individuella stipendier.

Wenner-Gren stiftelserna
delar ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.

Vetenskapsrådet
fördelar stöd till svensk grundforskning med sikte på högsta vetenskapliga kvalitet och förnyelse. Huvuddelen av forskningsstödet går till projekt som initierats av forskarna själva.

VINNOVA
ger medel till innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.

Åke Wibergs stiftelse
ger bidrag till vetenskaplig forskning inom humaniora, samhällsvetenskap samt medicin.