Universitetet har vissa – om än begränsade – möjligheter att påverka tilldelningen av anslagsmedel från statsmakterna. Volymen på de externa intäkterna kan påverkas på ett helt annat sätt än anslagsmedlen, t ex genom ett aktivt stöd till forskare som söker medel.

På dessa sidor har vi sammanställt listor med forskningsfinansiärer. Du kan också läsa om utlysningar och om det stöd som universitetet erbjuder forskare som söker medel.

Externa bidrag indikator vid fördelning av anslagsmedel

Enligt universitetets långsiktiga plan ska bidragsintäkterna för forskning öka. I och med regeringens forskningsproposition kommer externa medel att användas som en indikator vid fördelning av nya medel och direkta anslag till universitet och högskolor. Detta övergripande mål måste därför ägnas avsevärd uppmärksamhet framgent.

Stöd till forskare som söker externa medel

Ett kraftfullt verktyg är databasen Research Professional där forskare själva kan söka aktuella utlysningar av forskningsmedel och resebidrag samt automatiskt bevaka utlysningar av intresse.