Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning.
Stödformer:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram eller revidera medelsansökningar till externa finansiärer 
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten. 
  • ”Black box”, inkl. inbjudan av spetsforskare. 

Ansökan av dessa medel ska vara områdeskansliet tillhanda senast den 16 mars 2021 utom för ”Black box” där ansökan kan lämnas när som helst under året.

Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från områdesnämnden ska ge ett mervärde. 

Stöd ges inte till kontinuerlig verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny verksamhet. Aktiviteter där flera institutioner är involverade – från olika discipliner och företrädesvis från olika fakulteter – prioriteras vid tilldelningen av medel. Lönemedel för anställda inom Naturvetenskapliga området eller vid andra lärosäten beviljas inte. Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande. 

Om satsningarna

Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från områdesnämnden ska ge ett mervärde. Stöd ges inte till kontinuerlig verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny verksamhet. Aktiviteter där flera institutioner är involverade – från olika discipliner och företrädesvis från olika fakulteter – prioriteras vid tilldelningen av medel. Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande.

Ansökan

Ansökan, som ställs till Områdesnämnden för humanvetenskap, ska sändas in per e-post till registrator@su.se med kopia till susanna.lindberg@su.se senast den 16 mars 2021. Uppge diarienummer SU FV-0584-21 och projekttitel i ämnesraden. Ansökan ska inledas med områdesnämndens Försättsblad (258 Kb) och vara undertecknad av prefekten vid aktuell institution.

Ansökans utformning

Ansökan ska inledas med områdesnämndens  Försättsblad (258 Kb) . Ansökan får inte överskrida två A4-sidor (exklusive kort CV och budget). Till ansökan ska fogas en kortfattad och tydlig budget som klart redovisar hur medlen är tänkta att användas. Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inklusive LKP. Ersättning för OH beviljas inte. Alla bokningar av resa och boende ska göras av värdinstitutionen vid Stockholms universitet. Boendet ska vara upphandlat. Resor ska bokas i enlighet med universitetets resepolicy. 

Mer information

Mer information om ansökan och de olika kategorierna finns i pdf-filen Utlysning av områdesnämndens strategiska medel (257 Kb)

Se även allmän information om områdets strategiska satsningar på forskning och forskarutbildning.