Gällande för 2021/22.

  • Stipendiets art

Stipendiet har till ändamål att främja forskning som har sammanhang med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

  • Kompetensfordringar

Stipendiet är avsett för den som antagits som studerande för forskarutbildning vid svenskt universitet och som ägnar sig eller avser att ägna sig åt forskningsuppgift som har sammanhang med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

  • Stipendiebelopp

Stipendiet utgår för 2021/22 med kronor 100 000 och utbetalas vid ett tillfälle.

  • Stipendietid

Stipendiet utbetalas efter intyg från stipendiats handledare om att den sökande under stipendieåret avser ägna sig åt i ansökan angiven forskarutbildning och forskningsuppgift.

Stipendium utdelas för ett år i sänder. Den som efter att ha tilldelats stipendiet ett år och med framgång ägnat sig åt sin forskningsuppgift, kan söka stipendiet ytterligare ett år. Samma studerande kan uppbära stipendiet i högst två år.

  • Beslut om stipendieutdelning

Beslut om stipendieutdelning fattas av Stockholms Arbetareinstitutsförenings styrelse.

Vid utseende av stipendiat skall främst tagas hänsyn till sökandes vetenskapliga begåvning och forskningsmeriter.

  • Ansökan om stipendium

Ansökan om stipendium, åtföljd av intyg om att den sökande antagits till forskarutbildning och av övriga handlingar, som sökanden önskar åberopa, skall senast den 31 januari ingivas till Stockholms Arbetareinstitutsförening. Beslut om stipendiets utdelning fattas därefter senast den 1 april.

Ansökan om stipendium skall innehålla:

a) redogörelse för forskningsuppgift, i vilken skall redovisas vid vilken institution (motsvarande) eller under vilka förhållanden forskningsarbetet skall bedrivas,

b) uppgift om lärare under vilkens ledning arbetet skall bedrivas,

c) arbetsplan och den tidpunkt, då arbetet beräknas vara slutfört,

d) uppgift om tidigare eventuellt erhållna anslag för forskningsuppgiften ifråga,

e) uppgift om beviljat eller sökt understöd från annat håll för forskningsuppgiften ifråga,

f) sökandens adress, e-postadress och telefonnummer.

Vid ansökningen skall fogas bestyrkt avskrift av akademiska betyg samt de handlingar, sökanden i övrigt önskar åberopa till stöd för sin ansökan.

  • Övriga bestämmelser

Stipendiat, som är förhindrad utnyttja stipendium, skall omedelbart anmäla detta till Stockholms Arbetareinstitutsförening.

  • Bekantgörande

Stipendiet utlyses årligen genom en skrivelse den 1 december ställd till landets universitet och högskolor samt till Mimers forskarnät.