BFUF och Bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond (BR) söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. Utlysningens två teman är:

  1. Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid
  2. Kommersiell busstrafik post corona – framtiden för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring

Besöksnäringens utveckling efter pandemin

Besöksnäringen har påverkats kraftigt av pandemin. I det korta perspektivet har tusentals företag, och ännu fler människors jobb, påverkats och även gått förlorade som en följd av restriktioner, minskat resande, färre fysiska möten och ökat hemarbete. På längre sikt kan konsekvenserna leda till en förändrad syn på hur man ska resa, arbeta, mötas och spendera sin fritid. 

Nytt forskningssamarbete med bussbranschen 

I utlysningen 2021 initierar BFUF och BR ett samarbete. Detta innebär att vi gemensamt öppnar ett undertema med öronmärkta medel för ett till två projekt med fokus på den kommersiella busstrafik som är inriktad mot besöksnäringen i Sverige.

Bussbranschen, särskilt turist- och beställningstrafiken med buss, är hårt ansatt i spåren av pandemin. Över 75 procent av bussföretagen uppger att de har tappat mer än 80 procent i omsättning inom vissa segment under 2020. Inom den kommersiella busstrafiken, där bland annat turist- och beställningstrafik med buss finns, har resandet i stort sett upphört. 

Vi efterlyser projekt som inbegriper att forskare, i samarbete med praktiker, analyserar och föreslår lösningar. Projekten ska syfta till att utveckla kunskap som är till nytta för och därigenom stärker besöksnäringens företag, organisationer, anställda och/eller kunder. 

Mer information och ansökan

All information om utlysningen finns här.
Ansökan till båda temana görs i BFUFs ansökningsportal.