Capios Forskningsstiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning samt forskning som har relevans för stora patientgrupper. Tvärprofessionell forskning med tydlig patientnytta gynnas i bedömningarna av ansökningar.

Capios Forskningsstiftelse delade ut 700 tkr till olika forskningsprojekt under 2018. Vanligtvis betalas 20.000-40.000 sek per beviljat anslag.
 
Behöriga att söka anslag är personer som arbetar inom hälsooch sjukvårdssektorn.
 
Forskningsanslag kan sökas för
A: Vetenskapliga projekt
B: Start- och planering av vetenskapliga projekt
C: Resor som sker 2020 för forsknings- och utbildningsändamål med eget aktivt deltagande såsom
abstracts, post doc.

Ansökan får endast avse medel för maximalt ett år, därefter fordras ny ansökan. Ett projekt kan få anslag i max 3 år.
Endast en ansökan per projekt eller kongressresa kommer att beaktas.

Ansökan ska göras på särskilda ansökningshandlingar
som nns på www.capio.com/sv/kvalitet/forskningsstiftelse
 
Ansökan ska vara Capio tillhanda med post senast 2019-09-02 på adress
Capios Forskningsstiftelse,
Box 583, 101 31 Stockholm.

Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej.
 
Eventuella frågor kan ställas till Forskningsstiftelsens sekreterare Ulla Hallstener, ulla.hallstener@capio.com eller på
tel 08- 737 87 87.
 
Den 1 december 2019 beslutar Forskningsstiftelsens styrelse om utdelning av anslag. Alla som ck anslag år 2018 nns listade på www.capio.com/sv/forskningsstiftelse