Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF) utlyser härmed 1-3 stipendier, omfattande totalt 200 000 SEK.

Militärhistoria definieras här som studiet av militära konflikter och fenomen i relation till samhällsstrukturerna under olika epoker. Särskilt viktigt är hur krig och militär påverkat samhället, kultur, ekonomi, och sociala relationer.

Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med historisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.

För disputerade forskare avser stipendiet möjliggöra forskningsförberedande arbete (exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller forskning. Företräde ges till yngre personer (särskilt till nydisputerade forskare),
som inte tidigare åtnjutit postgraduerat stöd.

 

Läs mer i de bifogade filerna