Projekt som bidrar till att utveckla framtidens solel kan få stöd

Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom solel som bidrar till:

  • att stärka den industriella tillverkningsindustrin genom innovativ tillverkningsteknik,

  • nya produkter och tjänster,

  • samt integration av solel i energisystemet.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Minst ett svenskt företag ska delta i projektet.

  • Minst två oberoende parter från minst två olika länder som deltar i Solar-ERA.NET Cofund-utlysningen ska delta i projektet och minst en part ska vara en industriell part.

  • Projekttiden får vara högst 36 månader.

  • Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller för forskningsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten).

Utlysningens mer specifika fokus och exempel på olika typer av projekt finns beskrivet på Solar-ERA.Nets webbplats.

Sista ansökningsdag 29 januari 2020

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida