Synteser och projekt ska omfatta ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt bidra till någon eller några av de följande målen i agenda 2030:

 • ingen fattigdom;
 • ingen hunger;
 • hälsa och välbefinnande;
 • god utbildning för alla;
 • jämställdhet;
 • rent vatten och sanitet;
 • hållbar energi för alla;
 • anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt;
 • hållbar industri, innovationer och infrastruktur;
 • minskad ojämlikhet;
 • hållbara städer och samhällen;
 • hållbar konsumtion och produktion;
 • bekämpa klimatförändringen;
 • hav och marina resurser;
 • ekosystem och biologisk mångfald;
 • fredliga och inkluderande samhällen;
 • genomförande och globalt partnerskap.

Behöriga att söka är forskare med avlagd doktorexamen från alla discipliner verksamma vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Även annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare kan söka.

Läs mer om utlysningen på Formas webb

 

Del 1: Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov

Detta stöder projekt som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor inom hållbart samhällsbyggande och som gynnas av insatser från flera vetenskapliga områden eller discipliner såsom samhällsvetenskap och teknik. Den totala budgeten är SEK 16.5 miljoner. Bidrag uppgår till mellan SEK 1m och 1.5m i ett år. Särskilda bidrag på upp till SEK 5m utdelas till synteser om tillgänglighetsdesign i samhällsbyggnad och om energiutmaningar för en levande, hållbar landsbygd.

 

Del 2: Forskningsprojekt med medborgare eller aktörer i fokus.

Detta stöder forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet och ska bygga på mång- eller tvärvetenskapliga samarbeten, antingen inom samma vetenskapliga disciplin, såsom samhällsvetenskap, eller mellan två discipliner, såsom samhällsvetenskap och teknik. Den totala budgeten är SEK 85 miljoner. Bidrag uppgår till mellan SEK 1m och 3m per år, i tre år.