Energimyndigheten utlyser cirka 6 miljoner kronor inom Vindval etapp IV. I denna utlysning välkomnas projektförslag på området vindkraftens påverkan på renen.

Vem kan ansöka om stöd?

Behörig att söka är disputerade forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Prioriterat innehåll

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara inriktade på att arbeta fram kunskap om vindkraftens långsiktiga påverkan på renskötseln under en vindkraftparks driftsfas, här är renarnas vinterbetesområden av särskilt intresse.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta augusti 2018 och som längst pågå till december 2020.

Bedömning av ansökan

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Läs mer