Dessa stöder genomförande av internationella konferenser med svensk organisation som värd. Detta syfter till att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Konferensen ska handla om hälsa, arbetsliv och välfärd.

Behöriga att söka är disputerade forskare som är knutna till en godkänd medelsförvaltare såsom universitet, högskola eller motsvarande.

Bidragen är värda upp till SEK 300,000 var och täcker rese-, kost-, och logikostnader för inbjudna huvudtalare, deltagande från mindre bemedlade länder samt workshops för planering av konferensen.

Läs mer om utlysningen på Fortes webb