Forskningsprojekten ska öka kunskapen om förnybara drivmedel

Forskningsprojekten ska syfta till att öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel. Särskilt välkomnas forskningsprojekt som drivs av flera olika aktörer tvärsektoriellt i exempelvis en värdekedja, gärna tillsammans med potentiella mottagare av resultaten.

Fokus i forskningsprojekten ska vara frågeställningar som är begränsande för och/eller har stor inverkan på respektive drivmedels hållbarhet och potential för att bidra till en hållbar transportsektor.

I denna utlysning kommer sådana forskningsprojekt att prioriteras som Energimyndigheten bedömer kan bidra till att de fem effektmålen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system uppnås. De fem målen är:

  • Sverige uppfyller uppsatta mål om reduktion av växthusgaser orsakade av transportsektorn på kort och lång sikt.
  • Förnybara drivmedel produceras på ett hållbart sätt och med högsta möjliga effektivitet.
  • Utformning av styrmedel för omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn sker så att dessa är effektiva, motverkar suboptimering och skapar goda förutsättningar för omställning av transportsektorn.
  • Industriella aktörer investerar i hållbar omvandling av förnybara resurser till drivmedel, produkter och energi.
  • Forskning och utveckling inom området bedrivs effektivt och i samverkan, för högsta möjliga nytta av insatta medel.

Sista ansökningsdag 19 februari 2020

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida