Syftet med programmet är att finansiera humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar för människorna i Norden såväl socialt som kulturellt under det 21:a århundradet. Förändringar i sätt att kommunicera, nya mekanismer i opinionsbildning som digitaliseringen för med sig, den sociala och teknologiska utvecklingen, migration, konflikter mellan etniska grupper, polariseringen mellan stad och landsbygd, klimatförändringens effekter samt pandemier är några exempel på sådana utmaningar.

Läs mer om utlysningen här 

Ansökan

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. En kortare ansökan lämnas in först, varefter en utgallring sker. De projekt som väljs ut inbjuds att lämna in en fullständig ansökan. Ansökningstiden för den första ansökan är 1 januari till 15 februari 2021. Ansökan lämnas in på engelska i Svenska litteratursällskapets ansökningssystem. Anvisningar för ansökan publiceras på på Svenska litteratursällskapets webbplats i slutet av november.

Närmare upplysningar om forskningsprogrammet ges av:

Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet i Finland, christer.kuvaja@sls.fi
Juhana Lassila, Finska kulturfonden, juhana.lassila@skr.fi
Berndt-Johan Lindström, Svenska kulturfonden, berndt-johan.lindstrom@kulturfonden.fi
Torbjörn Eng, Riksbankens Jubileumsfond, torbjorn.eng@rj.se
Kontaktperson för frågor gällande ansökan: Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet i Finland, christer.kuvaja@sls.fi