Forskarnätverk

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Medel till forskarnätverk söks av grupper av forskare där en övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige och kan även inkludera doktorander. Samarbete med forskare vid Södertörns högskola är en förutsättning. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk för maximalt ett år. 

Denna stödform är öppen för forskare vid lärosäten såväl i som utanför Sverige, men förutsätter samarbete med forskare vid Södertörns högskola. Ett svenskt lärosäte ska vara anslagsförvaltare för medel till ett beviljat forskarnätverk. Se mer information och anvisningar här. 

Storprojekt

Med storprojekt avses stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Forskningsuppgiften måste vara mer omfattande och utmanande än att en enskild forskare kan lösa uppgiften. En förutsättning för att erhålla medel för storprojekt är att en kvalificerad forskningsmiljö eller ett kvalificerat forskarnätverk finns på plats som är väl förankrat i det internationella forskarsamhället. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser. Storprojekt syftar till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Storprojekt karaktäriseras av ett starkt internationellt inslag i forskargruppen. Medel för storprojekt kan sökas av grupper om minst fyra forskare, som även kan söka medel inom ramen för storprojektet till postdoktorer och doktorander. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 5 miljoner kronor per år.

Denna stödform är öppen för forskare vid lärosäten såväl i som utanför Sverige. Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare för ett beviljat projekt. Se mer information och anvisningar här.

Postdokprojekt

Med postdokprojekt avses stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Stödet ska användas för att utföra en väl definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Forskaren formulerar själv sitt forskningsproblem, metod och genomförande. Det kan sökas av en enskild forskare med doktorsexamen och kan sökas upp till tre år efter doktorsexamen. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80-100 procent av heltidstjänst/år.

Denna stödform är öppen för forskare vid lärosäten såväl i som utanför Sverige. Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare för ett beviljat projekt. Se mer information och anvisningar här.

Två- och treåriga projekt

Med projekt avses stöd till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare som själva formulerar forskningsproblem, metod och genomförande och utför en väl definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Projektstöd kan sökas av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare. Samtliga ska ha doktorsexamen vid ansökningstillfället. Projektperioden är två eller tre år och anslagsbeloppet är maximalt 2 miljoner kronor per år.

Denna stödform är öppen för forskare vid lärosäten såväl i som utanför Sverige. Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare för ett beviljat projekt. Se mer information och anvisningar här.

Ansökan

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 11 januari 2021. Sista ansökningsdag för samtliga stödformer är onsdagen den 3 februari 2021. Onsdagen den 11 november kl. 13.00-15.00 ordnar vi ett informationsmöte om de olika stödformerna. Mer information om mötet publiceras på stiftelsens webbplats.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Zofia Makowska, zofia.makowska@ostersjostiftelsen.se, Erika Jansson, erika@ostersjostiftelsen.se eller Britta Lövgren, britta.lovgren@ostersjostiftelsen.se