Perspektiv på de Globala hållbarhetsmålen

Formas välkomnar forskare att söka planeringsbidrag (upp till 2 miljoner kronor/projekt) för förberedande arbete med att leda större forskningsprojekt som relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål. Planeringsbidraget förväntas användas till att exempelvis initiera konsortier som består av både forskare och avnämare, till att utveckla en forskningsstrategi som kan underbygga en större ansökan eller till att genomföra förstudier. Utlysningen har två delar, en är inriktad på kopplingar mellan hållbarhetsmålen, både vad gäller synergier och konflikter mellan ett eller flera mål. Den andra syftar till att förbereda för humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning kring de globala hållbarhetsmålen inom Formas verksamhetsområden.

Läs mer: Perspektiv på de Globala hållbarhetsmålen

 

Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter

Formas har avsatt totalt 120 miljoner kronor (30 miljoner kr/år i fyra år) till en utlysning för forskning som bidrar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Utlysningen är riktad till forskning om kombinationseffekter av kemikalier och andra substanser, den så kallade cocktaileffekten.

Läs mer: Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter

 

Hållbar turism och besöksnäring

Formas utlyser 60 miljoner kronor för att bidra till att utveckla och förstärka forskningen inom hållbar turism och besöksnäring. Utlysningen syftar även till att locka forskare som vanligtvis inte arbetar med turism och besöksnäring att rikta sitt fokus mot forskningsområdet och där testa sina frågeställningar, teorier och metoder för att bidra till en strategisk och innovativ utveckling av forskningsfältet.

Läs mer: Hållbar turism och besöksnäring

 

Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion

Formas utlyser 48 miljoner kronor under fyra år för att tillgodose behovet av större projekt som kan adressera mer komplexa frågeställningar och samtidigt bidra till ökad kompetens inom ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion. Riktvärdet för ett enskilt projekts storlek är 2–3 miljoner kronor/år.

Läs mer: Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion

 

Formas stora kommunikationsutlysning

Formas har avsatt upp till 17 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om hållbarhetsforskning. Syftet är att möjliggöra innovativa lösningar för att sprida kunskap om forskning och hållbarhet inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Det går att söka upp till 3 miljoner kronor per projekt. Nytt för utlysningen i år är att även produktionsbolag, reklambyråer och andra aktörer inom kommunikationsområdet kan söka pengar. Projekten måste ha minst en medverkande kommunikatör och minst en medverkande forskare med doktorsexamen.

Läs mer: Formas stora kommunikationsutlysning

 

Konferenser & workshops

Formas utlyser bidrag för anordnande av vetenskapliga konferenser och workshops inom Formas samtliga ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande, under 2018-2019. Möten som hålls i Sverige prioriteras. Utlysningens totala budget är 2 miljoner kronor.

Läs mer: Konferenser & workshops

 

Museerna och hållbarhetsmålen

Formas utlyser 10 miljoner kronor för finansiering av museisatsningar riktade till en extern publik. I utlysningen ska offentligt finansierade svenska museer, enskilt eller tillsammans, kunna söka medel för större projekt som lyfter forskning kring de globala målen för hållbar utveckling och forskning inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Museerna kan söka upp till 2 miljoner kronor per projekt.

Läs mer: Museerna och hållbarhetsmålen

 

Formas Proof-of-Concept 2018

Formas efterfrågar Proof-of-Concept (PoC) projekt för att påbörja nyttiggörandet av forskningsresultat. PoC-projektet ska syfta till att överbrygga gapet mellan forskning och nyttiggörande/kommersialisering, och bygga på forskningsresultat från projekt som varit eller är finansierade av Formas (under tidsperioden 2010-2017).

Läs mer: Formas Proof-of-Concept 2018