Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för strategiska satsningar

Strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning:

  • akultetsövergripande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer.
  • Stöd till fakultetsövergripande nätverk och initiering av fakultetsövergripande samarbeten.
  • Stöd till inbjudning av spetsforskare.
  • ”Black box”.

Ansökan av dessa medel ska vara registrator tillhanda senast den 10 oktober 2018. Se även bifogat försättsblad som ska bifogas varje ansökan.

 

Se www.su.se/humanvet/forskning/forskningsfinansiering/utlysningar för mer information.

 

 

The Board of Human Science invites applications for funding for strategic investments

Strategic investments in research and research training:

  • Inter-faculty project support aimed at writing applications for funding to external funding bodies.
  • Support for inter-faculty networks and the initiation of inter-faculty collaboration.
  • Support for inviting leading researchers.
  • “Black box”.

Applications for these funds must be received by the Office of Human Science no later than October 10, 2018.

 

See www.su.se/humansci/research/research-funding/calls-for-applications and the attached pdf files for more information.