Behöriga att söka är disputerade forskare. Anslag uppgår till SEK 500,000 över 24 månader. Anslag täcker kostnader för forskarstipendium, tillfälliga löner för forskare och teknisk personal, gästforskarstipendium, resor, inköp av utrustning, materiel och apparatur samt övriga projektrelaterade kostnader. Utbildningsanslag kan sökas i begränsad omfattning.

Läs mer på fondens webbsidor