Medel kan sökas för transportkostnader, hotellkostnader och avgifter i sammanhang med konferenser, forskningsvistelser och liknande, men inte för traktamente.

För att anslag ska erhållas för deltagande vid konferens och kongressresor fodras aktiv medverkan i form av eget föredrag eller deltagande i postersession. Reseanslag ges endast till resor som påbörjas tidigast två månader efter ansökningstidens utgång.

Såväl disputerade som icke disputerade forskare kan ansöka om medel. Som högst kan SEK10,000 ges för resor inom Europa, och SEK15,000 för resor utom Europa.

Mer info om detta och övriga anslag finns på Parkinsonfondens hemsida.